A opäť sú tu "Hoffmannky"

Po úspešnej premiére a prvých reprízach opery Hoff mannove poviedky si do konca roka môžete opäť pozrieť toto nevšedné dielo francúzskeho majstra nielen „ľahkej“ múzy.

Posledné a jediné operné dielo Jacqua Off enbacha je malou sondážou do duše skrachovaného básnika, ktorý spomína na svoje veľké, možno len vysnívané lásky. Olympia je žena bábika, v súčasnosti by sme ju mohli nazvať produktom konzumné- ho marketingu, v podaní Evy Bodorovej. Je len nereálnou chimérou, ktorá sa reálnym dotykom rozplynie a zaradí do nostalgickej minulosti. Antonia je očarujúcou umelky- ňou – v podaní Evy Hornyákovej v alterná- cii s Ľubicou Vargicovou, ktorú osud kruto skúša. A Giulietta – benátska femme fatal, nenechá na pokoji mužskú fantáziu – v no- vembri a v decembri v alternácii v interpre- tácii Lindy Ballovej a Adriany Kohútkovej. To všetko patrí do poviedkového sveta al- koholom zmoreného básnika Hoff manna. Ale v opere nechýba ani záhadný pokuši- teľ v podaní Jozefa Benciho, resp. Gustá- va Beláčka (Lindorf, Coppelius, Miracle, Dapertutto), ktorý ako chameleón mení svoje podoby a vždy v pravý čas ničí život idealistického básnika. Zaujímavý operný večer v réžii Pavla Smolíka, v ktorom hlav- nú postavu Hoff manna stvárnia hostia Mi chael Spadaccini a Rafael Alvarez ako na premiére, zažijete pod taktovkou Tomá- ša Braunera 9. novembra a 18. decembra o 19. 00 h v novej budove SND.