Abonentky

 
 
1. V súvislosti so zrušenými predstaveniami v dôsledku pandémie COVID-19 budú zrušené abonentné predstavenia sezóny 2019/2020 odohrané alebo nahradené v rámci sezóny 2021/2022.
2. Pre sezónu 2021/2022 neponúkame abonentný predaj.
3. Abonentka je predplatená vstupenka na sériu vybraných divadelných predstavení. Abonentka obsahuje vstupenky na konkrétne sedadlo a konkrétne divadelné predstavenia, ktoré sa konajú na pevne stanovenom mieste a termíne.
4. Kúpou abonentky si abonent zabezpečí stálu rezerváciu vybraných miest v príslušných sálach na predstavenia, ktoré sú obsiahnuté v jeho zakúpenej sérii. Žiadne ďalšie rezervácie nie sú nutné.
5. Na abonentke je vyznačené meno majiteľa, číslo permanentky – abonentky, názov série, názov sály (konkrétnej budovy SND) a miesto v sále.
6. Abonentka sa neodovzdáva pri vstupe do sály uvádzačom, nahrádza vstupenku, je nutné sa ňou preukázať uvádzačom pri každom vstupe do sály. Návštevník – abonent si ju ponechá na ďalšie predstavenia v príslušnej sérii.
7. Termíny predstavení Opery, Baletu a Činohry SND budú oznámené v dostatočnom predstihu pred predstavením. Konkrétne termíny predstavení a abonentné série je možné overiť si na programových plagátoch a stránke www.snd.sk.
8. Abonent si nemôže meniť termíny predstavení.
9. Abonentka je prenosná. Preto v prípade, že termín predstavenia návštevníkovi abonentovi nevyhovuje a nemôže sa na ňom zúčastniť, môže svoju abonentku požičať svojej rodine, známym či priateľom.
10. V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia SND ponúkne adekvátne náhradné predstavenie.
11. Kúpou abonentky sa návštevník abonent zaväzuje dodržiavať a rešpektovať termíny predstavení, ktoré sú oznámené ako abonentné zo strany SND.
12. Abonentná vstupenka je cenina do momentu svojej platnosti (termíny predstavení v sérii). Platnosť abonentnej vstupenky sa končí odohratím predstavení v sérii, na ktorú bola zakúpená (okrem náhrady podľa čl. VI. A) bod 1 – 3 VOP a čl. VI. B) bod 1 v prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo zmene predstavenia). Akékoľvek upravovanie, kopírovanie vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj s príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívnoprávne, ako aj trestnoprávne následky.
13. Predaj abonentných sérií prebieha pred začiatkom príslušnej sezóny. Abonentky je možné zakúpiť si priamo v SND u pracovníka na to určeného alebo cez e-mail na adrese abonentky@snd.sk, prípadne cez stránku www.abonentka.snd.sk.
14. SND negarantuje abonentné miesta z minulých období pre žiadnu sériu.
15. Zmena programu je vyhradená.
 
Kontakty
Pokladnica, nová budova SND
Pribinova 17,
819 01 Bratislava
 
tel.: +421 2 204 72 296, +421 2 204 72 289