Prvý hráč v skupine trúbok

Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:
 
prvý hráč v skupine trúbok
 
s nástupným platom od 1 640 eur + umelecké a osobné ohodnotenie + 1 týždeň dovolenky navyše nad rámec zákona.
 
Konkurz sa uskutoční dňa 08. 12. 2020 o 10:00 hod. v NB SND na Pribinovej 17, 819 01 Bratislava v skúšobni orchestra č. 5147.
 
Písomné prihlášky s krátkym umeleckým životopisom, fotokópiou najvyššie ukončeného hudobného vzdelania ( minimálne požiadavky sú absolutórium konzervatória, alebo prebiehajúce vysokoškolské vzdelanie v príslušnom obore ) a súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte do 03. 12. 2020 (vrátane) na adresu:
 
Mgr. Bohuslav Smutný - kancelária orchestra

Slovenské národné divadlo

Pribinova ul. č. 17

819 01 Bratislava, alebo e-mailom na adresu: bohuslav.smutny@snd.sk

 
Konkurzné podmienky:
• J. Haydn koncert Es - Dur - hraný na trúbke in B - 1. časť (s kadenciou) a 2. časť,
• ľubovoľná skladba podľa vlastného výberu hraná na piccolo trúbke,
• výber z orchestrálnych partov 
• hra z listu.

 
V prípade záujmu o poskytnutie korepetítora, je nutné zaslanie notového materiálu najneskôr 2 týždne pred konaním konkurzu. Uchádzači si môžu na svoje náklady zabezpečiť vlastný klavírny sprievod.