Prvý hráč v skupine trúbok

Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:
 
Prvý hráč v skupine trúbok
 
s nástupným platom 1 640 eur, umelecké a osobné ohodnotenie, 1 týždeň dovolenky navyše nad rámec zákona s nástupom od 01.09.2021 .
 
Konkurz sa uskutoční dňa 23. 08. 2021 v NB SND na Pribinovej 17, 819 01 Bratislava v skúšobni orchestra č. 5147.
 
Písomné prihlášky s krátkym umeleckým životopisom, fotokópiou najvyššie ukončeného hudobného vzdelania, minimálne požadované vzdelanie je absolutórium konzervatória (akceptuje sa aj iný typ dokladu o ukončení štúdia zo strednej odbornej školy s príslušným odborom mimo územia SR), alebo prebiehajúce štúdium na vysokej škole v danom odbore a súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte do 10.08.2021 (vrátane ) na adresu:
 
Mgr. Art. Kristián Tóth
kancelária orchestra Slovenské národné divadlo
Pribinova ul. č. 17 , 819 01 Bratislava,
alebo e-mailom na adresu: konkurzy.opera@snd.sk
 
Konkurzné podmienky:
• J. Haydn koncert Es - Dur - hraný na trúbke in B - 1. časť (s kadenciou) a 2. časť,
• ľubovoľná skladba podľa vlastného výberu hraná na piccolo trúbke,
• hra z listu.
 
V prípade záujmu o poskytnutie korepetítora, je nutné zaslanie notového materiálu najneskôr 2 týždne pred konaním konkurzu. Uchádzači si môžu na svoje náklady zabezpečiť vlastný klavírny sprievod.