Pravidlá súťaže "Divadlo o 100 rokov"

1. Organizátor Súťaže:
 
Organizátorom Súťaže s názvom „Divadlo o 100 rokov" (ďalej len „Súťaž") je
 
Slovenské národné divadlo
Sídlo: Pribinova 17, 819 01 Bratislava
IČO: 00164763
(ďalej len „organizátor súťaže“).
 
2. Organizátor je zároveň poskytovateľom časti výhry (voľné vstupenky pre víťaznú triedu a darčekové predmety) do súťaže.
 
3. Organizátor je zároveň prevádzkovateľ súťaže.
(ďalej len „prevádzkovateľ súťaže“).
 
4. Partneri súťaže sú spoločnosti :
 
1. IDC Hodling a.s.
2. kníhkupectvo Panta Rhei
3. Vydavateľstvo Orbis In
 
Partneri súťaže poskytujú do Súťaže výhry uvedené v bode 5 týchto Pravidiel
 
Organizátor vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá" alebo „Podmienky“):
 
2. Trvanie Súťaže:
 
Súťaž sa uskutoční v dňoch od 16.9.2019 do 30.11.2019.
 
3. Účastníci Súťaže:
 
Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie každá základná škola:
• so sídlom na území Slovenskej republiky;
• ktorá sa zapojí do súťaže a splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel.
Súťaž je určená žiakom 1.-4. Ročníka.
Príslušná škola/trieda si zvolí zodpovednú osobu – pre komunikáciu a uvedenie kontaktných údajov.
 
Účastník súťaže súčasne udeľuje prostredníctvom zodpovednej osoby, respektíve zástupcu Účastníka (ďalej len „zodpovedná osoba“ alebo „zástupca“), súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, súhlasí so znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel za všetky osoby Účastníka. Zodpovedná osoba, respektíve zástupca prehlasuje a účasťou v tejto súťaži potvrdzuje, že je plne oprávnená súhlas podľa týchto Pravidiel udeliť. Všetky práva a povinnosti podľa týchto pravidiel sa pre účely týchto Pravidiel vzťahujú aj na zodpovednú osobu alebo zástupcu Účastníka.
 
Zástupcom, respektíve zodpovednou osobou Účastníka súťaže na účely týchto pravidiel je každá fyzická osoba, ktorá má viac ako 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel. Na súťaži sa nemôžu zúčastniť, respektíve Zodpovednou osobou alebo zástupcom Účastníka nemôžu byť zamestnanci usporiadateľa a ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), ako ani osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne prepojené s partnermi súťaže a reklamnými agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže. Súčasne s výhercom súťaže budú vyžrebovaní aj jeho náhradníci, a to pre prípad, ak vyžrebovaný výherca nebude zastihnuteľný na uvedených kontaktoch alebo sa nebude môcť osobne zúčastniť na odovzdaní ceny v stanovený termín. Výhru nie je možné výhercom presunúť na tretiu osobu.
 
Organizátor súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas konania súťaže.
 
4. Podmienky Súťaže:
 
- Podmienkou súťaže je vytvorenie výtvarného diela celou triedou, t. j. žiakmi príslušnej triedy – 1. až 4. ročníka príslušnej základnej školy,
- do súťaže sa zapája základná škola prostredníctvom triedy – ročník 1. až 4., nie jednotlivec
- výtvarné dielko vytvárajú žiaci celej triedy
- použitie výtvarnej techniky je bez obmedzení
- výtvarné dielko je potrebné zaslať poštou na adresu SND, Pribinova 17, 819 01 Bratislava, najneskôr však do 30.11.2019 a doručiť do SND najneskôr do 4.12.2019
- každá trieda sa môže do Súťaže zapojiť len jedným dielkom
- účastník súťaže uvedie a doručí spolu s dielkom – označenie základnej školy, označenie triedy, meno a priezvisko zodpovednej osoby, respektíve zástupcu Účastníka, e-mailový kontakt na zodpovednú osobu, telefonický kontakt na zodpovednú osobu Účastníka.
 
Výherca po písomnom potvrdení výhry bude organizátorom kontaktovaný s bližšími informáciami týkajúcimi sa prevzatia predmetu výhry, manipulácii a príslušným kontaktom na zodpovednú osobu za organizátora.
Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
 
5. Výber výhercov, oznámenie výhry:
 
3 výhercov výhier – s poradím 1., 2. a 3. miesto spomedzi všetkých diel zaslaných do SND najneskôr 30.11.2019 a doručených do sídla SND najneskôr do 4.12.2019 vyberie komisia zložená z 8 členov:
1 Zástupca Činohry, 1 zástupca Opery, 1 zástupca Baletu, marketingová riaditeľka SND, 1 scénograf, 1 zástupca partnera Panta Rhei, 1 zástupca partnera IDC Holding a 1 zástupca partnera Orbis In.
Výhercovia budú informovaní o výhre prostredníctvom e-mailovej správy do 06.12.2019 a telefonicky do 06.12.2019.
 
Ak výherca nebude odpovedať a reagovať do 48 hodín, výhra bude postúpená náhradníkovi. Pre prijatie výhry sa vyžaduje písomné potvrdenie výhry prostredníctvom emailu po kontaktovaní výhercu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Pravidiel. Vyhlásenie výsledkov žrebovania bude zverejnené na webovej stránke organizátora. Cena bude odovzdaná zástupcom organizátora v termíne stanovenom organizátorom po vzájomnej dohode s výhercom, avšak najneskôr do 20.12.2019.
 
Organizátor má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.
 
6. Výhry:
 
Organizátor v Súťaži a Partneri súťaže odovzdáva nasledovné výhry:
 
Výhra za 1. miesto v súťaži :
 
• vstupenky pre celú triedu na predstavenie Rozprávka o šťastnom konci,
• knihy z kníhkupectva Panta Rhei (v hodnote 100EUR),
• celoročné predplatné časopisu Zornička 1ks,
• sladkosti od spoločnosti IDC Holding,
• darčekové predmety SND
 
Výhra za 2. miesto v súťaži
 
• knihy z kníhkupectva Panta Rhei (v hodnote 70EUR),
• celoročné predplatné časopisu Zornička, 1ks
• sladkosti od spoločnosti IDC Holding,
• darčekové predmety SND
 
Výhra za 2. miesto v súťaži
 
• knihy z kníhkupectva Panta Rhei (v hodnote 50EUR) ,
• celoročné predplatné časopisu Zornička, 1ks
• sladkosti od spoločnosti IDC Holding,
• darčekové predmety SND
 
Výhry do súťaže okrem organizátora súťaže poskytujú Partneri súťaže – spoločnosti :
 
IDC Hodling, a.s.,
kníhkupectvo Panta Rhei
vydavateľstvo Orbis In
 
Vecná výhra, ktorej hodnota je vyššia ako 350 eur, podlieha v plnej výške dani z príjmov. Daň z vecnej výhry je výherca povinný vyrovnať sám, a to podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb v zmysle ustanovenia § 32 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca si sám zabezpečí ostatné odvodové povinnosti z tejto výhry. Informácia o hodnote vecnej výhry bude súčasťou preberacieho protokolu.
 
7. Osobné údaje a súhlas so zverejnením podľa § 11 Občianskeho zákonníka

 
Účastník súťaže berie na vedomie, že ak je pre účasť v tejto súťaži a pre prebratie výhry v tejto Súťaži potrebné udeliť súhlas so spracovaním poskytnutých potrebných a nevyhnutných osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a používať údaje použité v súvislosti so súťažou podľa týchto pravidiel súťaže v súlade s právnym poriadkom SR., ako aj za podmienok stanovených v týchto Pravidlách Súťaže, najmä v bode 8 týchto Pravidiel Súťaže, udeľuje Účastník, respektíve zodpovedná osoba Účastníka súhlas na poskytnutie takýchto údajov.

 
Zástupca účastníka, respektíve Výhercu, ako aj osoby, ktoré výherca určí ako sprievod, udeľujú prevzatím výhry od SND a podpísaním protokolu o prevzatí výhry súhlas na uvedenie mena a priezviska, ako aj bezvýhradný súhlas na bezodplatné použitie podobizne, obrazových snímok, obrazových a zvukových, zvukovo-obrazových záznamov týkajúcich sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy v súvislosti so súťažou, v súlade s ustanoveniami § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, na účely prezentácie a propagácie súťaže a/alebo aktivít SND, a to všetkými obvyklými spôsobmi prezentácie alebo propagácie (napr. uverejnením v elektronických a printových médiách, tlačových materiáloch, v teletexte, v sieti internet, sprístupňovaním záznamu verejnosti) najmä na a) vyhotovenie originálu videozáznamu a audiozáznamu produkcie, b) zaradenie záznamu predstavenia alebo jeho časti do iného zvukového alebo audiovizuálneho záznamu, c) sprístupňovanie zvukového alebo audiovizuálneho záznamu predstavenia verejnosti prostredníctvom internetu, d) sprístupňovanie zvukového alebo audiovizuálneho záznamu predstavenia verejnosti prostredníctvom televízneho prenosu a akéhokoľvek iného šírenia televízneho záznamu týkajúceho sa predmetnej súťaže, a to za všetky osoby Účastníka. Zodpovedná osoba vyhlasuje, že má plné oprávnenie takýto súhlas poskytnúť.

 
8. . Podmienky spracúvania osobných údajov účastníkov

 
A. Úvodné ustanovenia
Nižšie uvádza Usporiadateľ Podmienky spracovania osobných údajov Účastníkov alebo zástupcu účastníka (ďalej len „Podmienky“ pre tento bod Pravidiel) Usporiadateľom ako prevádzkovateľom pri účasti v Súťaži, nakoľko je spracovanie osobných údajov nevyhnutnou podmienkou pre účasť v Súťaži. Ak je v tejto časti uvedené, vzťahuje sa súhlas, práva alebo povinnosti účastníka aj na zodpovednú osobu Účastníka, respektíve zástupcu Účastníka, respektíve výhercu.

 
V týchto Podmienkach sa primerane používajú pojmy upravené v Podmienkach Súťaže.

 
Podmienky vychádzajú z (i) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

 
Účastník pred svojou účasťou v Súťaži môže udeliť súhlas s týmito Podmienkami, ako aj Pravidlami súťaže na stránke www.snd.sk.

 
B. Účel spracovania
Účastník účasťou v Súťaži, prejavením súhlasu s Pravidlami Súťaže a prejavením súhlasu so spracovaním údajov podľa týchto Podmienok berie na vedomie, že je nutné spracúvanie jeho osobných údajov podľa týchto Podmienok, pre organizáciu Súťaže, vyhodnotenie, odovzdanie výhier a kontrolu dodržiavania pravidiel Súťaže a zdokladovanie priebehu súťaže.

 
C. Právny základ
Právnym základom spracúvania osobných údajov Účastníka je poskytnutie súhlasu Účastníka – dotknutej osoby, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, pri registrácii v Súťaži. Účastník nie je povinný svoje osobné údaje do Formulára poskytnúť a udeliť súhlas s ich spracúvaním, no v takom prípade sa bez ich poskytnutia a udelenia súhlasu nedá umožniť účasť účastníka v Súťaži.

 
D. Rozsah spracúvaných osobných údajov
[pre účel účasť v Súťaži]

 
Pre účasť v Súťaži je nevyhnutné, aby Účastník poskytol Usporiadateľovi a aby boli spracúvané Usporiadateľom nasledujúce osobné údaje zodpovednej osoby alebo zástupcu účastníka:
• Meno a priezvisko zodpovednej osoby alebo zástupcu účastníka
• Telefónne číslo zodpovednej osoby alebo zástupcu účastníka
• E-mailová adresa
[pre účel odovzdania výhry]

 
V prípade výhry a po kontaktovaní zo strany Usporiadateľa, bude pre účely dokladovania priebehu súťaže, identifikácie Účastníka, respektíve Výhercu, pre účely spolupráce s inými orgánmi a inštitúciami v rozsahu kontroly alebo poskytnutia súčinnosti pri ich činnosti v súvislosti so Súťažou v zmysle zákonných predpisov, ako aj v súvislosti s odovzdaním výhry nevyhnutné, aby Účastník poskytol Usporiadateľovi a aby Usporiadateľ spracúval okrem predchádzajúcich údajov aj nasledujúce osobné údaje zodpovednej osoby:

 
• Meno a Priezvisko zodpovednej osoby
• Poštová adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto), respektíve sídlo školy
• Telefónne číslo zodpovednej osoby

 
V prípade výhry Účastníka je nevyhnutné pre účely zverejnenia údajov o výhercovi na internetovom sídle, na stránke www.snd.sk, v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s prezentáciou súťaže s tým, že môžu byť vytvárané a zverejňované aj zvukové a audiovizuálne záznamy výhercov súťaže bez obmedzenia územia po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže, aby Účastník poskytol nasledovné údaje:

 
• e-mailovú adresu
[pre účel marketingovej komunikácie]

 
Pokiaľ Účastník prejavil súhlas s použitím údajov na marketingové činnosti (zasielane direct mailov, newslettrov, zobrazovanie platenej reklamy na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, portále YouTube a vo vyhľadávaní Google), a to informácie k súťažiam, premiéram, predstaveniam, udalostiam organizovaným Slovenským národným divadlom a akciovým ponukám SND, v takom prípade Usporiadateľ spracúva pre tento účel výlučne:
• E-mailová adresa

 
Účastník nebude v súvislosti s marketingom predmetom profilovania alebo automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku individuálnym potrebám.
Poskytnuté údaje je možné meniť u Usporiadateľa oznámením prostredníctvom e-mailu na adresu odhlasenie@snd.sk.

 
E. Doba uchovávania
Osobné údaje Účastníka budú spracúvané po dobu trvania Súťaže a 6 mesiacov po jej skončení na účel kontroly splnenia podmienok Súťaže a pre prípad potreby žrebovania náhradníka. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje uchovávané len v nevyhnutne obmedzenom rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly Súťaže zo strany orgánu dozoru.
Osobné údaje spracúvané na účely marketingovej komunikácie budú spracúvané po dobu 5 rokov.

 
F. Ďalšie podmienky spracúvania
Usporiadateľ nebude poskytovať spracúvané osobné údaje tretím osobám, aby ich spracúvali pre seba.
Usporiadateľ nemá v pláne bezdôvodne využiť pri spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľov, pokiaľ to nebude nevyhnutné na zabezpečenie Súťaže; pokiaľ to nevyhnutné bude, v takom prípade môže niektoré spracovateľské operácie delegovať na svojich dodávateľov (poskytovateľov výhier do súťaže, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb, prípadne účtovní, daňoví a právni poradcovia, atď.), ktorí ako sprostredkovatelia môžu osobné údaje pre Usporiadateľa ako prevádzkovateľa spracovávať. Takýto sprostredkovatelia budú spracúvať osobné údaje výlučne podľa pokynov Usporiadateľa a budú povinní dodržiavať predpisy o ochrane údajov a tieto Podmienky. Všetci sprostredkovatelia budú starostlivo vybraní a získajú prístup k osobným údajom len v takom nevyhnutnom rozsahu a na také obdobie, ktoré je potrebné na poskytnutie ich služieb a zároveň vždy v rámci rozsahu a doby, v akom Účastník súhlasil so spracovaním osobných údajov.

 
Usporiadateľ nebude vykonávať prenos spracúvaných údajov do tretích krajín.

 
Verejným orgánom sa poskytnú spracúvané údaje len v zákonom stanovených prípadoch a v zákonom stanovenom rozsahu osobné údaje poskytovať len v zákonom stanovenom rozsahu.

 
Usporiadateľ zverejní meno a priezvisko účastníka, ktorý sa stal výhercom, na svojom internetovom sídle, na stránke, ako aj profile na stránke facebook.com pod https://www.facebook.com/mojesnd/

 
G. Podmienky ochrany spracúvaných údajov
Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané elektronicky. Usporiadateľ zabezpečil také bezpečnostné opatrenia (technické a procesné), aby osobné údaje Účastníkov Súťaže v najväčšom rozsahu chránil pred neželaným prístupom, zneužitím alebo odcudzením. Usporiadateľ využíva na prenos údajov na svojom portáli šifrovaciu metódu. Informácie, ktoré Účastník uvedie sa budú prenášať v zašifrovanej forme cez SSL protokol, aby sa predišlo zneužitiu údajov. Ochrana prenosu osobných údajov bude aktualizovaná v závislosti od aktuálnych možností technológie.

 
H. Práva Účastníka – dotknutej osoby
Účastník Súťaže bude mať v súvislosti s jeho spracúvanými údajmi práva obsiahnuté v článku 12–23 GDPR, najmä nasledujúce práva:
a) právo na informácie a transparentnosť spracúvania – Účastník má právo od Usporiadateľa kedykoľvek požadovať informácie o spracúvaných údajoch a ďalších parametroch a podmienkach ich spracúvania (napr. o ich pôvode, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým sa tieto údaje odovzdávajú, o účele spracovania).

 
b) právo na odvolanie súhlasu – súhlas na spracovanie osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov, s okamžitou účinnosťou.

 
c) právo na opravu údajov – Účastník má právo na to, aby Usporiadateľa bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má Účastník právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 
d) právo na vymazanie (na zabudnutie) a právo na obmedzenie spracúvania – Účastník má právo na vymazanie jeho osobných údajov spracúvaných Usporiadateľom. Ak by výmaz odporoval príslušným právnym predpisom, namiesto vymazania všetkých spracúvaných údajov sa môže uskutočniť iba ich čiastočné vymazanie alebo zamknutie. V stanovených prípadoch má Účastník právo požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 
e) právo na prenosnosť údajov – Účastník môže požiadať Usporiadateľa o prenos svojich osobných údajov, ktoré spracúva, inému prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežnom a čitateľnom formáte a pokiaľ je to technicky realizovateľné.

 
f) právo namietať – Účastník má právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať proti spracúvaniu jeho osobných údajov založenom na oprávnenom záujme – pri spracúvaní na účely priameho marketingu.

 
g) spracovanie údajov na uplatnenie dotknutých práv – prípade, že s Usporiadateľom nadviaže Účastník kontakt v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, uloží Usporiadateľ oznámené údaje (Vašu e-mailovú adresu, poštovú adresu, resp. Vaše meno, priezvisko a Vaše telefónne číslo) pre vybavenie záležitosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve Usporiadateľ obmedzí ich spracovanie v prípade, že na to existujú dôvody.

 
h) právo na sťažnosť – Účastník má právo podať Usporiadateľovi sťažnosť vo veci spracovania jeho osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava (ktorý vykonáva dozor), v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv.

 
I. Kontaktné údaje a uplatnenie práv Účastníka

 
Za účelom uplatnenia práv účastníka v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, resp. v prípade potreby kontaktu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov môže Účastník kontaktovať Usporiadateľa elektronicky na e-mailovej adrese zodpovednaosobagdpr@snd.sk alebo poštou na adrese Usporiadateľa uvedenej v Pravidlách súťaže.
 
9. Osobitné a záverečné ustanovenia:
 
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Organizátor vhodným spôsobom zverejní. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
 
Účastníci súťaže sa tejto súťaže zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať cenu v inom rozsahu ako určil organizátor súťaže v týchto Pravidlách. Organizátor súťaže má právo na posúdenie splnenia podmienok tejto súťaže a rozhodnutie o ich splnení, resp. nesplnení. Podľa ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, nemožno výhru z tejto súťaže vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť pravidlá a podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne pravidlá vyhlasovania výhercov, dátum ukončenia súťaže, počet výhercov, ako aj predmet výhry. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže organizátor súťaže vhodným spôsobom zverejní.

 
Účastník berie na vedomie a súhlasí, že organizátor súťaže je oprávnený ustanovenia týchto Pravidiel kedykoľvek meniť alebo súťaž kedykoľvek zrušiť. V prípade, že dôjde k zmene Pravidiel, účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Pravidiel Organizátor a prevádzkovateľ súťaže nie sú povinní o zmene pravidiel osobitne informovať účastníka, pretože aktuálne platná a účinná verzia je vždy zverejnená na internetovej stránke organizátora súťaže uvedenej ďalej v texte.

 
Účastníci sa zaväzuje riadiť sa Pravidlami, pokynmi organizátora a prevádzkovateľa súťaže a iných osôb podieľajúcich sa na súťaži; ich rozhodnutia budú vo všetkých ohľadoch týkajúcich sa súťaže konečné a záväzné pre všetkých účastníkov. Žiadny účastník nemá nárok na výhru, pokiaľ nesúhlasí s Pravidlami a nesplní povinnosti z nich vyplývajúce. Účastník tiež nemá nárok na výhru, ak nesplnil podmienky súťaže.

 
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie účastníka zo súťaže pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však ku momentu odovzdania výhry.

 
Organizátor vyhlasuje túto Súťaž a vydáva tieto Pravidlá. Súťaž je hrou v zmysle § 845 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Súťaž je zároveň propagačnou súťažou v zmysle § 3 ods. 5 zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a preto sa 4 na ňu ustanovenia uvedeného zákona týkajúce sa prevádzkovania a organizácie hazardných hier nevzťahujú. Nejedná sa o verejnú súťaž v zmysle § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka. Rovnako sa nejedná o hazardnú hru v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.
 
Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke www.snd.sk.
 
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.
 
V Bratislave, 02.09.2019.