ZMENA hracieho plánu 29. a 30. septembra 2020

Vážení návštevníci,

 
dovoľujeme si vás informovať o zmene hracieho plánu dňa 29. a 30. septembra 2020.

 
Z dôvodu zdravotnej indispozície jedného z účinkujúcich, RUŠÍME dnešné plánované predstavenie v Štúdiu SND „POHREB ALEBO SVADBA“ bez náhrady. Dňa 30.9.2020 sa plánované predstavenie vo Veľkej sále činohry „KUBO“ rovnako ruší bez náhrady.
 
O vrátenie vstupného môžete požiadať týmto spôsobom:
1. Máte možnosť so svojimi vstupenkami prísť kedykoľvek do pokladnice v priebehu sezóny 2020/2021 a tieto si zameniť za Vami požadované predstavenie.2. podľa Všeobecných obchodných podmienok Vám vystavíme voucher, ktorý budete môcť využiť až do konca roka 2021. Vystavený voucher má charakter ceniny a je na meno konkrétneho zákazníka, ktorý si pôvodné vstupenky zakúpil. Obsahuje všetky identifikačné údaje zaručujúce jeho ochranu od zneužitia.Prosíme o vyplnenie následujúcich údajov:

Zákazník / Návštevník

meno, priezvisko

adresa poštová

adresa mailová

telefonický kontakt


Vystavený voucher si prevezmete osobne v pokladnici v novej budove SND.K žiadosti je potrebné priložiť naskenované neoznačené vstupenky na refundáciu.S Ú H L A S dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov potvrdzujem, že mi boli v zmysle a v rozsahu článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) prevádzkovateľom poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov, bol/a som poučený/á o právach a povinnostiach dotknutej osoby a s ú h l a s í m so spracovaním Vašich osobných údajov: pohlavie, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, mesto/obec (ďalej len „osobné údaje“) prevádzkovateľom: Slovenské národné divadlo so sídlom na adrese Pribinova 17, 819 01 Bratislava, IČO: 00164763 (ďalej len „prevádzkovateľ“), na účel: vybavenie vrátenia finančnej čiastky formou voucheru z dôvodu zrušenia predstavenia.
 
3. O vrátenie vstupného možno požiadať výlučne písomne (resp. pri on-line nákupe aj e-mailom) na adrese rezervacie@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované, alebo originálne neoznačené vstupenky na refundáciu. Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcich podmienok je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.

 
Ospravedlňujeme sa vám za prípadné komplikácie súvisiace s týmto obmedzením.

 
Ďakujeme za vašu priazeň a porozumenie.

 
Vaše SND