101 ROKOV SND

Vážené diváčky, vážení diváci,

 
takto pred rokom oslavovalo Slovenské národné divadlo svoje doposiaľ najväčšie jubileum. Bezprostredne po ňom prišiel prvý lockdown a odvtedy sa „jubilejná“ sezóna stala viac „pandemickou“. Pôvodné predstavy o stej sezóne sa stali utópiou a namiesto nich sa divadlo ocitlo v situácii, ktorú bez zveličenia môžeme označiť za najťažšiu skúšku, akou od svojho vzniku prešlo. Okamžitý výpadok tržieb, prevádzková neistota, obavy o zdravie našich kolegov a divákov a prakticky nemožné dlhodobé plánovanie, na ktorom stojí prevádzka každého divadla, nás veľmi oslabili.
 
Úlohou nového vedenia je preto v prvom rade stabilizácia situácie – predovšetkým finančnej a prevádzkovej, aby, hneď ako to pandemická situácia umožní, mohlo divadlo otvoriť svoje sály divákom a napĺňať svoje poslanie erbovej kultúrnej inštitúcie.
Našou najväčšou snahou je, aby sme – niekedy v horizonte skutočne bezpečnej prevádzky – urobili spoločne reparát stej sezóny. Aby sme prvú postpandemickú sezónu venovali oslave divadla a divadelnosti. Aby sme si s Vami, našimi divákmi, vzájomne pripomenuli, čo máme na divadle najradšej a čím nás dokáže stále tak zasiahnuť.
 
Kým sa tak stane, venujeme všetku svoju energiu tomu, aby sme nastavili procesy v divadle tak, aby divadlo bolo finančne zdravou inštitúciou, ktorá si váži svojich zamestnancov a ctí svojich návštevníkov. Na strane divadla robíme všetko preto, aby sme nášmu zriaďovateľovi, Ministerstvu kultúry SR, už onedlho predostreli ozdravný plán, ktorý zabezpečí finančnú a prevádzkovú stabilitu Slovenského národného divadla na niekoľko rokov dopredu. Čakajú nás rokovania s Ministerstvom kultúry SR o tom, aká je úloha Slovenského národného divadla v spoločnosti a ako sú zadefinované základné podmienky, v akých môže divadlo svoje poslanie napĺňať.
 
Veríme, že s naším zriaďovateľom dospejeme ku konsenzu a divadlo začne zmierňovať krivku svojich červených čísel rozpočtu tak, ako budeme ako celá spoločnosť hádam postupne vyrovnávať nateraz vzostupnú krivku pandémie.
 
Ochranu zdravia vnímame, prirodzene, ako najväčšiu prioritu, a preto sme s pokorou prijali, že naším javiskom je už niekoľko mesiacov online priestor. Radi by sme Vás pozvali, aby ste zaujali miesto v našom pomyselnom hľadisku a navštívili niektoré z našich marcových predstavení cez platformu navstevnik.online.
 
Aj v marci pokračujeme s venovaním našich predstavení vybraným skupinám našich divákov, ktorých nasadenie, odvaha a odovzdanosť svojej profesii pomáhajú prekonať pandémiu celej spoločnosti. Ešte raz by sme sa Vám – vážení zdravotníci, učitelia a vedci, chceli nesmierne poďakovať a aj v marci by sme Vás na znak vďaky a úcty opäť pozvali k nám do divadla (hoci je jeho dočasnou sálou vaša obývačka). Uvedomujeme si, že okrem spomínaných povolaní sú aj iné profesie, bez ktorých by chod spoločnosti nebol možný. Lekárnici, predavači či doručovatelia sú ďalšími z nenahraditeľných profesií, ktoré nám umožňujú pokrytie tých najdôležitejších potrieb. My v divadle chápeme svoje poslanie ako službu verejnosti. Tú Vašu vnímame ako kľúčovú pre jej bazálne fungovanie. Prijmite preto od nás tiež pozvanie na jedno z našich predstavení, v ktorom Vám pripomenieme kúsok nášho sveta – sveta, ktorý nám chvíľkovým odpútaním mysle od každodennosti vie aj v neľahkých časoch byť veľkou oporou.
 
S úctou
Matej Drlička,

generálny riaditeľ SND