Zástupca 1. hráča v skupine druhých huslí

Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:
 
zástupca 1. hráča v skupine druhých huslí
 
Konkurz sa uskutoční dňa 27. 03. 2020 o 10:00 hod. v NB SND na Pribinovej 17, 819 01 Bratislava v skúšobni orchestra č. miestnosti 5147.
Písomné prihlášky s krátkym umeleckým životopisom, fotokópiou najvyššie ukončeného hudobného vzdelania (minimálne požiadavky na vzdelanie sú: absolutórium konzervatória, alebo prebiehajúce vysokoškolské vzdelanie v príslušnom obore) a súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte do 20. 03. 2020 (vrátane) na adresu:
 
Mgr. Bohuslav Smutný - kancelária orchestra
Slovenské národné divadlo
Pribinova ul. č. 17 819 01 Bratislava
alebo e-mailom na adresu: bohuslav.smutny@snd.sk
 
Konkurzné podmienky:
• výber jedného z koncertov pre husle W.A.Mozarta : č. 3. G dur (K 216) , č. 4. D dur (K 218), č. 5. A dur (K 219) - 1. časť s kadenciou a 2. časť,
• ľubovoľná skladba podľa vlastného výberu,
• hra z listu

• výber z orchestrálnych partov - party na stiahnutie
 
V prípade záujmu o poskytnutie korepetitora, je nutné zaslanie notového materiálu najneskôr 2 týždne pred konaním konkurzu.