Tutti hráč v skupine viol

Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:
 
tutti hráč v skupine viol 
 
Konkurz sa uskutoční dňa 26. 03. 2020 o 10:00 hod. v NB SND na Pribinovej 17, 819 01 Bratislava v skúšobni orchestra č. miestnosti 5147.
Písomné prihlášky s krátkym umeleckým životopisom, fotokópiou najvyššie ukončeného hudobného vzdelania (minimálne požiadavky na vzdelanie sú: absolutórium konzervatória, alebo prebiehajúce vysokoškolské vzdelanie v príslušnom obore) a súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte do 19. 03. 2020 (vrátane) na adresu:
 
Mgr. Bohuslav Smutný - kancelária orchestra
Slovenské národné divadlo
Pribinova ul. č. 17 819 01 Bratislava
alebo e-mailom na adresu: bohuslav.smutny@snd.sk
 
Konkurzné podmienky:
• 1. časť (s kadenciou) a 2. časť jedného z koncertov : K. Stamitz koncert pre violu a orchester D dur alebo F. A. Hoffmeister koncert pre violu a orchester D dur,
• ľubovoľná skladba podľa vlastného výberu,
• hra z listu

• výber z orchestrálnych partov - party na stiahnutie
 
V prípade záujmu o poskytnutie korepetitora, je nutné zaslanie notového materiálu najneskôr 2 týždne pred konaním konkurzu.