Vyjadrenie ASDO - Asociácie Slovenských Divadiel a Orchestrov k situácii v SND

ASDO - Asociácia Slovenských Divadiel a orchestrov zastupuje 22 inštitúcií zriaďovaných štátom, vyššími územnými celkami a mestami na Slovensku. ASDO je zamestnávateľský zväz, člen medzinárodnej organizácie PEARLE – Live Performance Europe zastupujúcej záujmy zamestnávateľských asociácií pôsobiacich v sektore živého umenia v Európe, založenej v roku 1991.
 
Poslaním ASDO je zjednocovať postoj zriaďovaných divadiel a orchestrov na Slovensku v legislatívnych, finančných a prevádzkových otázkach ich fungovania a byť partnerom pre odborný dialóg. Reprezentuje stovky pracovníkov tak v umeleckých, ako
i v technických zložkách. Členovia ASDO – štatutári divadiel a orchestrov – majú komplexnú zodpovednosť za verejnú úlohu svojich inštitúcií, za ich umeleckú úroveň, za ich domácu aj zahraničnú konkurencieschopnosť, za ich finančnú stabilitu, za ich
technický stav a v neposlednom rade za ich progresívny rozvoj.
 
ASDO citlivo vníma situáciu, ktorá vznikla v SND v súvislosti s reformnými krokmi nového vedenia. Máme obavy, že diskusia okolo situácie v SND rezignovala na komplexné vnímanie úlohy vedenia kultúrnych inštitúcií a naštrbila tak dôveru v ich základnú úlohu, ktorou nie je udržiavanie status quo, ale rozvoj.
 
ASDO plne dôveruje novému vedeniu SND, menovanému na základe transparentného výberového konania. ASDO sa stotožňuje s myšlienkou, že predstava o štruktúre umeleckého súboru je právoplatnou súčasťou vízie rozvoja kultúrnej inštitúcie a jej vedenie má plnohodnotný mandát na jej realizáciu.
 
Zároveň ASDO vyjadruje hlboké znepokojenie nad spôsobom komunikácie členov Výboru NRSR pre kultúru a médiá s generálnym riaditeľom erbovej štátnej kultúrnej inštitúcie na svojom zasadnutí dňa 3.5.2022. Máme za to, že rokovanie na tejto úrovni má byť postavené na vzájomnom rešpekte a princípoch vecnej a odbornej diskusie.
 
V Nitre, dňa 20.5.2022
 
Ing.Jaroslav Dóczy, PhD.
predseda ASDO