Zmena predstavenia: DEKLARÁCIA ZÁVISLOSTI 18.12.2020

Vážení návštevníci,
 
dovoľujeme si vás informovať, že dňa 18.12.2020 bohužiaľ rušíme predstavenie DEKLARÁCIA ZÁVISLOSTI v Modrom salóne SND. Ako náhradné predstavenie uvedieme inscenáciu SOVA dňa 18.12.2020 o 19:30 hod. v Modrom salóne.
 
Zakúpené vstupenky na pôvodné predstavenie Vám platia aj na náhradný titul.
 
V prípade, že navštívite náhradné predstavenie, strácate nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.
 
Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný titul nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.
 
1. Máte možnosť so svojimi vstupenkami prísť kedykoľvek do pokladnice v priebehu sezóny 2020 / 2021 a tieto si zameniť za Vami požadované predstavenie.
2. podľa Všeobecných obchodných podmienok Vám vystavíme voucher, ktorý budete môcť využiť až do konca sezóny 2020 / 2021.
 
Vystavený voucher má charakter ceniny a je na meno konkrétneho zákazníka, ktorý si pôvodné vstupenky zakúpil. Obsahuje všetky identifikačné údaje zaručujúce jeho ochranu od zneužitia.
Prosíme o vyplnenie následujúcich údajov:
Zákazník / Návštevník
meno, priezvisko
adresa poštová
adresa mailová
telefonický kontakt
 
Vystavený voucher si prevezmete osobne v pokladnici v novej budove SND.
 
K žiadosti je potrebné priložiť naskenované neoznačené vstupenky na refundáciu.
 
S Ú H L A S dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov potvrdzujem, že mi boli v zmysle a v rozsahu článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) prevádzkovateľom poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov, bol/a som poučený/á o právach a povinnostiach dotknutej osoby a s ú h l a s í m so spracovaním Vašich osobných údajov: pohlavie, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, mesto/obec (ďalej len „osobné údaje“) prevádzkovateľom:
Slovenské národné divadlo so sídlom na adrese Pribinova 17, 819 01 Bratislava, IČO: 00164763 (ďalej len „prevádzkovateľ“), na účel: vybavenie vrátenia finančnej čiastky formou voucheru z dôvodu zrušenia predstavenia.
 
3. O vrátenie vstupného možno požiadať výlučne písomne (resp. pri on-line nákupe aj e-mailom) na adrese rezervacie@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované, alebo originálne neoznačené vstupenky na refundáciu.
Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcich podmienok je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.
 
Ospravedlňujeme sa vám za prípadné komplikácie súvisiace s týmto obmedzením.

 
Ďakujeme za vašu priazeň a porozumenie.
 
Vaše SND