Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SND NA SEZÓNU 2017/2018

 

I.

Úvodné ustanovenia

 

  1. 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) Slovenského národného divadla sa vzťahujú na predaj a postup predaja vstupeniek na divadelné predstavenia Slovenského národného divadla alebo predstavenia organizované Slovenským národným divadlom.

 

II.

Vstupenky

 

1. Vstupenka na predstavenia SND je ceninou.

2. Vstupenka bez kontrolného kupónu alebo inak úmyselne poškodená vstupenka je neplatná a jej majiteľovi nebude po predložení takejto vstupenky umožnený vstup na predmetné predstavenie, respektíve do divadla.

3. Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

 

III.

Nákup, predaj, rezervácie vstupeniek

 

 

1. Vstupenky na predstavenia SND je možné kúpiť osobne v pokladniciach SND počas otváracích hodín, ako aj on-line prostredníctvom portálu rezervačného a predajného systému Ministerstva kultúry SR Navstevnik.sk.

2. Vstupenky zakúpené on-line na portáli Navstevnik.sk je možné žiadať vytlačiť v pokladniciach SND, budú však označené pečiatkou „Duplikát“.

3. Vstupenky nie je možné rezervovať počas 7 dní pred predstavením.

4. Vstupenky je možné rezervovať prostredníctvom portálu Navstevnik.sk, telefonicky na čísle +421 2 204 72 289, e-mailom na adrese rezervacie@snd.sk alebo osobne v pokladniciach SND.

Rezerváciou sa zákazník zaväzuje prevziať si vstupenky do 48 hodín od termínu vytvorenia rezervácie. Po uplynutí tejto lehoty bude rezervácia automaticky zrušená systémom.

5. V prípade, že si zákazník nevyzdvihne rezervované vstupenky najneskôr 1 hodinu pred plánovaným začiatkom predstavenia, rezervácia vstupeniek sa ruší a predmetné vstupenky budú uvoľnené do voľného predaja.

6. Bezprostredne po zakúpení vstupenky pri pokladniciach SND je zákazník povinný prekontrolovať správnosť údajov, neskoršie reklamácie nebudú uznané.

7. SND si vyhradzuje právo 30 minút pred začiatkom predstavenia v pokladniciach SND predávať vstupenky len na predstavenia hrané v daný deň.

8. V pokladniciach SND je možná platba týmito druhmi platobných kariet: ZBK, EC/MC, Maestro, MasterCard Electronic, VISA, VISA Electron, DC, JCB. Platbu kartou je potrebné nahlásiť vopred.

9. V pokladniciach SND je možná platba kultúrnymi poukazmi vydanými Ministerstvom kultúry SR. Túto možnosť majú zákazníci do 18.00 hod.

10. Nárok na vystavenie daňového dokladu vzniká po úhrade vstupeniek. Pri nákupe vstupeniek cez Navstevnik.sk je možné o vystavenie daňového dokladu požiadať oddelenie predaja e-mailom adrese rezervacie@snd.sk. 

IV.

Hromadné objednávky, fakturácie

 

1. Hromadné objednávky vstupeniek:

- za hromadnú objednávku sa považuje dopyt nad 10 ks vstupeniek na jedno predstavenie,

- objednávky prijímame najneskôr 14 dní pred predstavením,

- na nákup 10 a menej vstupeniek na 1 predstavenie využite, prosím, možnosť rezervácie na rezervacie@snd.sk alebo možnosť nákupu v pokladniciach SND a na portáli Navstevnik.sk.

2. Zvláštny režim pri vybraných predstaveniach:

Hromadné objednávky sú povolené/prijímame až jeden týždeň po začatí predaja, a to v prípade predaja na nasledovné predstavenia:

Apartmán v hoteli Bristol, Tak sa na mňa prilepila, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, Je úžasná, Láskavé bohyne, Mojmír II., Mercedes Benz, Leni, Veselé paničky windsorské

Počas sezóny sa môže zoznam predstavení meniť.

Hromadné objednávky na predstavenia, ktoré sa nenachádzajú v zozname, je možné realizovať v podobe rezervácie v sále aj počas prvého týždňa predaja týchto predstavení, ale len do 50 % kapacity z každej cenovej kategórie.

3. Všetky doručené objednávky sú záväzné.

4. Úhrada objednávok je možná faktúrou alebo platobným predpisom.

5. Úhrada objednávky musí prebehnúť najneskôr 14 dní pred predstavením.

6. Po potvrdení objednávky a vystavení platobného dokladu nie je možné túto objednávku stornovať (okrem náhrady podľa bodu 8), meniť počet a kategóriu vstupeniek či termín predstavenia.

7. Pri doručení vstupeniek poštou (na SR) je k cene vstupeniek pripočítaný poštový poplatok vo výške 1,90 €.

8. Na objednávku je možné uplatniť si zľavu:

- študentskú – je potrebné zaslať potvrdenie zo školy, ktoré musí obsahovať názov a adresu školy, menný zoznam žiakov a pedagogického sprievodu, podpis a pečiatku školy,

- ZŤP a dôchodcovskú – je potrebné zaslať potvrdenie, ktoré musí obsahovať názov a adresu združenia, menný zoznam návštevníkov a sprievodu, podpis a pečiatku združenia alebo poslať kópie preukazov, ktoré oprávňujú na poskytnutie zľavy,

- hromadnú – podľa zliav odsúhlasených na danú sezónu.

9. Ak nedôjde k zmene alebo zrušeniu predstavenia, platobný doklad na vstupenky SND vystavený na základe záväznej objednávky nie je možné stornovať.

 

V.

Zľavy zo vstupeniek

1. Zákazník má právo uplatniť si zľavu z cien vstupeniek na vybrané repertoárové predstavenia výlučne osobne v pokladniciach SND, pokiaľ spĺňa podmienky na jej poskytnutie.

2. Pred zakúpením zľavnenej vstupenky je zákazník povinný sa preukázať pre uplatnenie zľavy príslušným dokladom, prípadne, ak nie je z predloženého dokladu zrejmé, že ide o osobu oprávnenú na zľavu, aj kombináciou dokladov (napr. potvrdenie o návšteve školy spolu s občianskym preukazom a pod.). Bez príslušnej legitimácie a preukázania nároku na zľavu, zľavnená vstupenka nebude predaná. Príslušným dokladom sa rozumie originál týchto dokladov:

- študentský/školský preukaz,

- žiacka knižka,

- zľavnený predplatený cestovný lístok (tzv. električenka),

- potvrdenie o návšteve školy,

- karta Euro<26, ISIC, ITIC,

- preukaz ZŤP, preukaz ZŤPS,

- na uplatnenie zľavy pre dôchodcov od 62 rokov stačí platný občiansky preukaz, u ostatných dôchodcov (poberateľov predčasného starobného dôchodku) je potrebné sa preukázať rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní starobného dôchodku, prípadne zľavneným predplateným cestovným lístkom (tzv. električenkou).

3. Zľavy nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom, ako ani s inými zľavami, ani ich uplatniť na predstavenia so zvýhodneným vstupným (verejné generálky, predpremiéry, dopoludňajšie predstavenia).

4. Zľavy neplatia na silvestrovské predstavenia (31. 12.) ani na predstavenia hosťujúcich divadiel, pokiaľ nie je uvedené inak na webovej stránke divadla a/alebo na informačných tabuliach v pokladniciach SND.

 

VI.

Iné podmienky

 

1. V prípade zmeny predstavenia má zákazník možnosť navštíviť náhradné predstavenie. V prípade akceptácie zmeny zákazníkom sú zakúpené vstupenky platné na náhradné predstavenie v rovnakej cenovej hodnote ako predstavenie, ktoré je zrušené. Ak zákazník v prípade zmeny predstavenia navštívi náhradné predstavenie, nemá nárok na vrátenie vstupného, ako ani na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením, ani na inú náhradu.

2. Ak zákazník nesúhlasí s titulom náhradného predstavenia a možnosť návštevy náhradného predstavenia nevyužije, má právo vrátiť nepoužité vstupenky, pričom zaplatená/uhradená cena za predmetnú vstupenku mu bude refundovaná v plnej výške.

3. O vrátenie vstupného výhradne v prípade zrušenia, resp. zmeny predstavenia je potrebné požiadať osobne v pokladniciach do 15 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia. O vrátenie vstupného po 15 pracovných dňoch je možné požiadať výlučne písomne, resp. pri on-line nákupe aj e-mailom na adresu rezervacie@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom je potrebné k žiadosti priložiť naskenované vstupenky na refundáciu.

4. O zrušení a zmene programu informuje SND prostredníctvom svojej webovej stránky www.snd.sk a oznamom v pokladniciach SND. Hromadných zákazníkov informuje Slovenské národné divadlo aj telefonicky alebo e-mailom v prípade, že je to možné, alebo ak má k dispozícii kontaktné údaje.

5. V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia z akéhokoľvek dôvodu nemá zákazník nárok na náhradu iných výdavkov/nákladov v súvislosti s predstavením, na ktoré si zakúpil vstupenku – najmä doprava do miesta/z miesta podujatia, ubytovanie, strava a pod.

6. Zakúpené vstupenky na predstavenie nie je možné vrátiť ani vymeniť, ani žiadať za zakúpené vstupenky akúkoľvek inú náhradu alebo zľavu (okrem náhrady podľa čl. VI bod 1 – 4 VOP v prípade, že dôjde k zrušeniu predstavenia).

7. V prípade straty vstupenky SND neposkytuje náhradnú vstupenku.

8. V prípade posielania vstupeniek na základe žiadosti zákazníka prostredníctvom poštového podniku nenesie SND žiadnu zodpovednosť za oneskorené dodanie zásielky či poškodenie vstupeniek na predstavenie v zásielke.

9. Kúpou vstupenky zákazník berie na vedomie, že:

a) vstup do hľadiska po začiatku predstavenia nie je povolený,

b) vstup do hľadiska nebude povolený s batohmi, dáždnikmi a s príručnou batožinou okrem dámskych kabeliek,

c) vstup do hľadiska nebude povolený osobám v kabátoch, bundách, kožuchoch a v mimoriadne znečistenom odeve,

d) počas predstavenia je zakázaná konzumácia nápojov a jedál, používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov,

e) fotografovanie a výroba audio- a videozáznamu predstavenia sú prísne zakázané.

f) pred, ako aj počas predstavenia nie je dovolené zákazníkovi rušiť predstavenie, jeho priebeh, účinkujúcich umelcov pri realizácii predstavenia, ako ani rušiť iných návštevníkov, najmä hlasným rušením predstavenia, zvonením mobilného telefónu alebo iným rušivým konaním zo strany zákazníka.

V prípade nedodržania alebo porušenia podmienok podľa tohto bodu VOP je oprávnený príslušný zamestnanec SND alebo osoba poverená zo strany SND nepustiť zákazníka na predmetné predstavenie, prípadne v závislosti od závažnosti porušenia mu zamedziť v ďalšom porušovaní týchto podmienok, prípadne ho vyviesť z predstavenia. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá konaním zákazníka vznikla.

 

 

VII.

Darčekové poukážky

 

1. Druhy darčekových poukážok:

› Darčeková poukážka v hodnote 20 €

› Darčeková poukážka v hodnote 35 €

2. Každá darčeková poukážka má vlastný identifikátor – číselný kód.

3. Prostredníctvom darčekových poukážok je možné platiť za vstupenky a tlačoviny SND výlučne v pokladniciach SND.

4. Darčekové poukážky je možné uplatniť na predstavenia, ktorých termín konania je v rozmedzí platnosti poukážky.

5. Pri nákupe vstupeniek darčekovou poukážkou sa zostatková hotovosť nevydáva.

6. Pokiaľ je cena vstupeniek vyššia ako hodnota poukážky, rozdiel je potrebné doplatiť v hotovosti alebo kartou.

7. Pri úhrade vstupeniek prostredníctvom darčekových poukazov je možné použiť viacero darčekových poukážok, ako aj kombinovať jednotlivé druhy darčekových poukážok.

8. V prípade straty alebo znehodnotenia darčekovej poukážky neposkytuje SND novú/náhradnú poukážku.

9. Za darčekovú poukážku nie je možné vrátiť peniaze a taktiež nie je možné ju zameniť za poukážku s inou lehotou platnosti.

10. Darčeková poukážka sa dá zakúpiť v pokladniciach SND.

11. Darčeková poukážka SND nie je predmetom DPH.12. Ak nie je ustanovené v tomto článku obchodných podmienok inak, na darčekové poukážky sa primerane vzťahujú podmienky stanovené v iných článkoch týchto Všeobecných podmienok.13. Darčeková poukážka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.

Vzor darčekovej vady SND:

SND pristúpilo k zmene platnosti súčasnej série emitovaných Darčekových poukážok s platnosťou 1. 4. 2017 – 31. 3. 2018. Tieto poukážky majú zmenenú platnosť, a to do konca sezóny 2017/2018. Môžete ich teda uplatniť pri kúpe vstupenky na predstavenia s termínom konania do 30. 6. 2018.

 

                                                                                                                                                                                VII.

Záverečné ustanovenia

 

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky na sezónu 2017/2018 nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 16. 10. 2017.
2. Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok sú prílohy:
Príloha č. 1 – Zľavy v sezóne 2017/2018,
Príloha č. 2 – Smernica č. 8/2009
Podmienky a skutočnosti uvedené v Prílohách k Všeobecným obchodným podmienkam sú záväzné a platné ako súčasť týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 
Zľavy v sezóne 2017/2018 nájdete tu
Informácie pre imobilných návštevníkov nájdete tu