Martina Mašlárová

Martina Mašlárová

Dramaturgy

Martina Mašlárová je absolventkou doktorandského štúdia na Katedre divadelných štúdií DF VŠMU. Na Divadelnej fakulte pôsobí ako pedagogička a študijná prodekanka. Od roku 2014 bola redaktorkou a od roku 2021 šéfredaktorkou divadelného mesačníka kød. Je členkou Slovenského centra AICT a o.z. MLOKi, ktoré združuje mladú generáciu divadelných kritikov a vydáva online časopis www.mloki.sk. Píše pre rôzne kultúrne periodiká (Slovenské divadlo, Javisko, Monitoring divadiel, Svět a divadlo, Loutkář...). Pravidelne spolupracuje s divadelnými festivalmi ako členka dramaturgických rád, festivalových redakcií, kurátorka, hostka diskusných platforiem (Dotyky a spojenia, Divadelná Nitra, Nová dráma/New Drama, Bábková Žilina a i.). Ako dramaturgička spolupracovala s Divadelným centrom Martin na cykloch inscenácií pre mládež a s Matúšom Bachyncom na inscenácii Novecento (Nová scéna).

Od roku 2012 sa venuje aj neprofesionálnemu divadlu ako porotkyňa postupových súťaží. Odborné štúdie publikuje v domácich aj zahraničných publikáciách. Ako členka kurátorského tímu sa podieľala na vzniku výstavy Divadelné storočie – stopy a postoje, ktorú organizoval Divadelný ústav v rámci projektu Rok slovenského divadla. Je spoluautorkou otázok do divadelnej Spoločenskej hry v x dejstvách. Príležitostne prekladá z francúzštiny a angličtiny, v roku 2021 vyšiel jej preklad publikácie britského kritika Marka Fishera How to Write About Theatre (Ako písať o divadle).

Predstavenia