Správa o výsledku kontroly hospodárenia SND

Vedenie Slovenského národného divadla sa rozhodlo zverejniť Správu o výsledku kontroly hospodárenia Slovenského národného divadla (kontrolované obdobie roky 2019 – 2021 a súvisiace obdobia),
ktorú od augusta do novembra 2022 vykonal Najvyšší kontrolný úrad a minulý týždeň bola predmetom rokovania Výboru NR SR pre kultúru a médiá. Rokovanie parlamentného výboru bolo verejné a streamované.
Zverejnením Správy chce SND zachovať transparentnosť a predísť dezinterpretáciám jej obsahu, a teda aj výsledkov kontroly. Vedenie SND považuje výsledky kontroly za pozitívne, keďže vo väčšine kontrolovaných oblastí neboli zistené nedostatky, a zároveň veľká časť kontrolných zistení za roky 2016 – 2020 bola už odstránená priebežnou aktualizáciou interných predpisov a procesov. Identifikované nedostatky sú nízkej miery závažnosti bez dopadu na hospodárnosť a nepredstavujú systémové zlyhania. Voči divadlu nebolo v súvislosti s výsledkami kontroly začaté nijaké správne ani iné konanie.
SND aktuálne prijíma súbor opatrení na odstránenie zistených nedostatkov – termín je do 28. apríla 2023, a následne správu o ich plnení predloží Najvyššiemu kontrolnému úradu v termíne do 31. októbra 2023.