Činfond

Činohra SND a OSF vytvorili nadačný fond

      

Nadačný fond priateľov Činohry SND pri Nadácii otvorenej spoločnosti

Vážení diváci, keď pominie táto vážna situácia, naša činnosť bude závisieť najmä od vás. Či v rúške*, či v rúšku, budeme potrebovať vašu pomocnú ruku.
 
V prvom rade veríme, že keď to bude bezpečné, tak sa vrátite do našich sedadiel. Ak rozmýšľate, ako tento rok naložiť so svojimi 2 %, zvážte, prosím, podporu Činfondu – fondu na podporu nezávislej dramaturgie a unikátnych autorských projektov v Činohre SND. Aj vďaka nemu vieme dať priestor mladým a nezávislým tvorcom. Ide najmä o projekty, ktorých cieľom je výchova k tolerancii a empatii, ktoré majú vzbudiť úctu k demokracii a ktoré budú objektívne pomenovávať problémy súčasnosti i minulosti. Chceli by sme, aby vznikli netradičné inscenácie alebo divadelné formy, ktoré môžu osloviť i publikum, ktoré nenavštevuje naše divadlo pravidelne. Chceli by sme pokračovať v spolupráci s nezávislými tvorcami, aby sa mohli zrodiť ďalšie inscenácie ako Morena, tRip či Artaudia.
 
Nadačný fond priateľov Činohry SND pomôže rozšíriť našu činnosť smerom k spoločenským problémom, ktorými žije súčasnosť. Veľmi pekne ďakujeme.
č. ú. SK 07 1100 0000 0029 4605 3532
 
*Tento drobný poetizmus sme si dovolili použiť ako voľnú alúziu na pieseň Františka Krištofa Veselého.

Štatút a ciele fondu

Poslaním fondu je v zmysle Štatútu fondu najmä:
• podpora medzinárodných projektov v súvislosti s divadelnou činnosťou,
• podpora projektov a aktivít mladých tvorcov (startup pre formovanie novej generácie divadelníkov),
• podpora nepravidelnej dramaturgie,
• podpora projektov týkajúcich sa vzniku malých inscenácií o polemických osobnostiach kultúrneho a politického života u nás i v zahraničí,
• podpora projektov spolupráce s nezávislými zoskupeniami na pôde SND,
• podpora vzniku rôznych druhov poetických večerov, kultúrno-spoločenských večerov, ktoré sa venujú rôznym problémom súčasného sveta,
• podpora rekonštrukcie priestoru bývalej kuchyne novej budovy SND na legitímny divadelný priestor a s tým súvisiaca spolupráca na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.
Hlavným cieľom fondu je teda podpora tých aktivít, ktoré nie sú súčasťou bežnej dramaturgie Činohry SND, ktoré nebudú financované zo zdrojov štátneho rozpočtu ani z prioritných projektov Ministerstva kultúry SR. Činohra SND bude so získanými prostriedkami nadačného fondu hospodáriť transparentne, o každej vydanej sume bude rokovať rada fondu a každý rok predloží výročnú správu.

„Slovenské národné divadlo a jeho herci a herečky sú už po desaťročia citlivým barometrom nálad našej spoločnosti. Svoje poslanie plnia i dnes, keď sme v priamom prenose svedkami toho, ako sa história strachu, nenávisti a uzatvárania do seba opakuje. Preto je pre nás veľkou cťou, že Činohra SND si za partnera vo svojom úsilí vybrala práve nás,“ dodal Ján Orlovský, výkonný riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti.

Všetky podstatné informácie o poukázaní 2 % bližšie na tomto linku https://bit.ly/osf_cinfond_snd.
Na tomto linku sa potenciálni záujemcovia dozvedia všetky podstatné informácie.
Pre priame poskytnutie príspevku/daru do Nadačného fondu priateľov Činohry SND je vám k dispozícii účet SK07 1100 0000 0029 4605 3532.

Správna rada fondu

Rada fondu má štyroch členov a je tvorená dvoma zástupcami Nadácie a dvoma zástupcami- odborníkmi v oblasti divadelnej činnosti. Odborníkov v divadelnej činnosti – členov Rady fondu určuje, odvoláva alebo mení SND na základe písomného Oznámenia zo strany SND o vymenovaní, odvolaní alebo zmene členov Rady fondu doručeného spolu so súhlasom člena s členstvom Rade fondu. V prípade, že rada fondu bude tvorená vyšším počtom členov, zástupcovia Nadácie a odborníci v divadelnej oblasti musia byť zastúpení v rovnakom počte. Rada fondu prijíma rozhodnutia jednohlasne, na základe jednohlasného rozhodnutia všetkých členov Rady fondu.

Do pôsobností Rady fondu patrí najmä:
• Vypracovanie a predloženie Výročnej správy o činnosti fondu
• Tvorba a úprava pravidiel pôsobenia Rady fondu
• Úprava priorít politiky fondu
• Rozhodovanie o použití prostriedkov a o udelení grantov a štipendií v súlade s účelom fondu
• Rozhodovanie o použití získaných prostriedkov
• Príprava a schvaľovanie rozpočtu fondu
• Rozhodovanie o rozšírení alebo zúžení Rady
• Navrhuje Správnej rade zrušenie fondu

Prví členovia Rady fondu sú:
Mgr. art. Miriam Kičiňová, ArtD.
Mgr. art. Daniel Majling, ArtD
Erika Szabóová
Jana Dravecká