Činfond

Činohra SND a OSF vytvorili nadačný fond

Nadačný fond priateľov Činohry SND pri Nadácii otvorenej spoločnosti

Vážení diváci,

 
premýšľate ako najbližšie naložiť so svojimi 2% z daní? Ak vám záleží na scitlivovaní spoločnosti, hodnotách empatie a slobody, potom by podpora Činfondu mohla byť pre vás to pravé.
Aj vďaka tomuto fondu na podporu nezávislej dramaturgie a unikátnych autorských projektov dokážeme poskytovať priestor mladým perspektívnym tvorkyniam a tvorcom, ktorým tieto hodnoty nie sú ľahostajné a tlmočia ich verejnosti svojou umeleckou tvorbou. Ide najmä o projekty, ktorých cieľom je výchova k tolerancii, kritickému mysleniu a trvácnej udržateľnosti občianskych hodnôt. Našou víziou je prostredníctvom takejto nezávislej dramaturgie upevňovať kladný postoj k demokracii a objektívne pomenúvať problémy dneška, no i histórie, ktorá stojí na počiatku diagnózy súčasnosti. Chceli by sme pokračovať v spolupráci s nezávislými tvorcami, aby sa mohli zrodiť ďalšie inscenácie ako Čaj u pána senátora, Sova, Morena, tRip či Artaudia.
 
Vďaka vašej podpore tak budú môcť vzniknúť aj inscenácie ako Budete mať luft, venujúca sa problematike rasovej tolerancie, alebo inscenácia Ako sa Ivan Ivanovič a Ivan Nikiforovič rozkmotrili, ktorá je umeleckou odpoveďou na nezmyselné vojnové konflikty 21. storočia, no tiež mnoho ďalšieho. Pomocou prostriedkov z Činfondu sme počas pandémie napríklad dokázali realizovať živé prenosy našich inscenácii z Modrého salóna, alebo usporiadať benefičný živý prenos inscenácie Láskavé bohyne, z ktorého výťažok putoval na pomoc Ukrajine zmietanej vojnou.
 
Nadačný fond priateľov Činohry SND pomôže rozšíriť našu činnosť smerom k problémom, ktorými žije naša spoločnosť a teda i my.
Podporu môžete Činfondu poskytnúť i mimo darovania 2%, kedykoľvek a v ľubovoľnej výške.
 
Veľmi pekne ďakujeme.

 
č. ú. SK 07 1100 0000 0029 4605 3532
 
Štatút a ciele fondu

Poslaním fondu je v zmysle Štatútu fondu najmä:
• podpora medzinárodných projektov v súvislosti s divadelnou činnosťou,
• podpora projektov a aktivít mladých tvorcov (startup pre formovanie novej generácie divadelníkov),
• podpora nepravidelnej dramaturgie,
• podpora projektov týkajúcich sa vzniku malých inscenácií o polemických osobnostiach kultúrneho a politického života u nás i v zahraničí,
• podpora projektov spolupráce s nezávislými zoskupeniami na pôde SND,
• podpora vzniku rôznych druhov poetických večerov, kultúrno-spoločenských večerov, ktoré sa venujú rôznym problémom súčasného sveta,
• podpora rekonštrukcie priestoru bývalej kuchyne novej budovy SND na legitímny divadelný priestor a s tým súvisiaca spolupráca na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.
Hlavným cieľom fondu je teda podpora tých aktivít, ktoré nie sú súčasťou bežnej dramaturgie Činohry SND, ktoré nebudú financované zo zdrojov štátneho rozpočtu ani z prioritných projektov Ministerstva kultúry SR. Činohra SND bude so získanými prostriedkami nadačného fondu hospodáriť transparentne, o každej vydanej sume bude rokovať rada fondu a každý rok predloží výročnú správu.

„Slovenské národné divadlo a jeho herci a herečky sú už po desaťročia citlivým barometrom nálad našej spoločnosti. Svoje poslanie plnia i dnes, keď sme v priamom prenose svedkami toho, ako sa história strachu, nenávisti a uzatvárania do seba opakuje. Preto je pre nás veľkou cťou, že Činohra SND si za partnera vo svojom úsilí vybrala práve nás,“ dodal Ján Orlovský, výkonný riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti.

Všetky podstatné informácie o poukázaní 2 % bližšie na tomto linku https://bit.ly/osf_cinfond_snd.
Na tomto linku sa potenciálni záujemcovia dozvedia všetky podstatné informácie.
Pre priame poskytnutie príspevku/daru do Nadačného fondu priateľov Činohry SND je vám k dispozícii účet SK07 1100 0000 0029 4605 3532.

Správna rada fondu

Rada fondu má štyroch členov a je tvorená dvoma zástupcami Nadácie a dvoma zástupcami- odborníkmi v oblasti divadelnej činnosti. Odborníkov v divadelnej činnosti – členov Rady fondu určuje, odvoláva alebo mení SND na základe písomného Oznámenia zo strany SND o vymenovaní, odvolaní alebo zmene členov Rady fondu doručeného spolu so súhlasom člena s členstvom Rade fondu. V prípade, že rada fondu bude tvorená vyšším počtom členov, zástupcovia Nadácie a odborníci v divadelnej oblasti musia byť zastúpení v rovnakom počte. Rada fondu prijíma rozhodnutia jednohlasne, na základe jednohlasného rozhodnutia všetkých členov Rady fondu.

Do pôsobností Rady fondu patrí najmä:
• Vypracovanie a predloženie Výročnej správy o činnosti fondu
• Tvorba a úprava pravidiel pôsobenia Rady fondu
• Úprava priorít politiky fondu
• Rozhodovanie o použití prostriedkov a o udelení grantov a štipendií v súlade s účelom fondu
• Rozhodovanie o použití získaných prostriedkov
• Príprava a schvaľovanie rozpočtu fondu
• Rozhodovanie o rozšírení alebo zúžení Rady
• Navrhuje Správnej rade zrušenie fondu


Prví členovia Rady fondu sú:
Mgr. art. Miriam Kičiňová, ArtD.
Mgr. art. Daniel Majling, ArtD
Fedor Blaščák
Dagmar Hunt