Súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE "Maria Stuarda"
(ďalej len "štatút")
 

I. Predmet štatútu

Predmetom tohto štatútu je úprava súťažných podmienok súťaže s názvom „Maria Stuarda“ (ďalej len „súťaž“), prebiehajúcej na facebookovom a instagramovom účte organizátora súťaže s názvom Slovenské národné divadlo, Činohra SND, Opera SND, Balet SND – (ďalej len „stránky organizátora“). Účastníci, ktorí sa do súťaže zapoja môžu vyhrať výhru uvedenú v tomto štatúte nižšie. Tento štatút záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

II. Organizátor súťaže

Slovenské národné divadlo so sídlom na adrese Pribinova 17, 819 01 Bratislava, IČO: 00164763 (ďalej len „organizátor“ alebo „prevádzkovateľ“).

III. Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia činnosti organizátora.

IV. Podmienky účasti v súťaži

1. Do súťaže sa môže zapojiť ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá

a) má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,

b) dovŕšila vek 18 rokov,

c) spĺňa podmienky účasti v súťaži a ostatné podmienky tohto štatútu a

d) súhlasí s ustanoveniami tohto štatútu (ďalej aj „súťažiaci", „účastník súťaže“ alebo „účastník“).

2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora súťaže a ich blízke osoby.

V. Podmienky, pravidlá a priebeh súťaže

1. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť od 21. 4. 2023 do 29. 4. 2023 (ďalej len „obdobie súťaže“) na Facebookovej a Instagramovej stránke organizátora ako aj na webe SND. Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže si zakúpi aspoň 4 vstupenky a zašle na email sutaz@snd.sk naskenované zakúpené vstupenky na večerné predstavenie Maria Stuarda 21. 4., 23. 4., 27. 4., alebo 29. 4. 2023. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len 1 odpoveďou resp. reakciou na súťaž. Organizátor vyžrebuje 1 výhercu, ktorý dostane originálny autorský šperk dizajnérky Lucie Šimončič - brošňu z kolekcie HER MAJESTY The Audience 5 značky @SKVOST.

2. Odpoveď súťažiaceho nesmie svojím obsahom znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzovať záujmy organizátora súťaže, jeho dobré meno alebo propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k organizátorovi súťaže.

Organizátor má právo vyradiť účastníka súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.

3. Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, súhlas so znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel.

4. Súťažným príspevkom na účely tohto štatútu sa rozumie príspevok, ktorý organizátor zverejní v období súťaže s označením „Maria Stuarda“ (ďalej len „súťažný príspevok“).

Informácie o konaní súťaže podľa tohto štatútu organizátor zverejní na Facebookovom a Instagramovom účte organizátora ako aj na webe organizátora.

5. Organizátor spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí splnia podmienky súťaže podľa tohto štatútu, vyžrebuje 1 výhercu, ktorí splní kritéria stanovené v tomto štatúte.

Vyžrebovanie výhercu bude prebiehať v lehote do jedného pracovného dňa od ukončenia obdobia súťaže (ďalej len „termín výberu výhercu“).

6. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí

a) využívajú nepovolené pomôcky - hackerské nástroje, vírusy, trójske kone a pod.;

b) poškodzujú ďalších súťažiacich alebo tretie osoby alebo porušujú podmienky uvedené v tomto štatúte;

c) porušujú všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky súťaže;

d) znevažujú, zosmiešňujú alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzujú záujmy organizátora súťaže, jeho dobré meno a propagujú služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k organizátorovi súťaže

e) neposkytli súhlas na spracovanie osobných údajov v takom rozsahu, že nie je možné výhru odovzdať, alebo spracovať údaje pre zdokladovanie priebehu súťaže

VI. Miesto konania súťaže

Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

VII. Výhra a jej odovzdanie

1. Víťaz získava od organizátora predmet výhry, ktorým je 1 originálny autorský šperk dizajnérky Lucie Šimončič - brošňu z kolekcie HER MAJESTY The Audience 5 značky @SKVOST. Organizátor vyžrebuje 1 výhercu.

2. Súťažiaci budú o výsledku súťaže a mene profilu výhercu informovaní najneskôr do 1 pracovného dňa od termínu vyžrebovania výhercu, pričom výherca bude zároveň vyzvaný, aby organizátora obratom kontaktoval prostredníctvom súkromnej facebookovej alebo instagramovej správy organizátora. V prípade, ak výherca súťaže do 24 hodín od oznámenia výsledku súťaže spôsobom podľa predchádzajúcej vety organizátora nekontaktuje a nezašle mu potrebné údaje alebo výhru v súťaži odmietne, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže podľa kritérií uvedených v tomto štatúte.

O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný organizátorom súťaže prostredníctvom facebookovej správy alebo správy na instagrame.

3. Výhra zo súťaže je predmetom dane z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov výhry zo súťaže neprevyšujúcej výšku 350 EUR sú od dane oslobodené.

VIII. Organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže

Organizátorom súťaže je:

Slovenské národné divadlo

Sídlo: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

IČO: 00 164 763

(ďalej len „organizátor súťaže“).

Hlavnú výhru do súťaže poskytuje Slovenské národné divadlo, ktoré vyžrebuje 1 výhercu, ktorí dostane originálny autorský šperk dizajnérky Lucie Šimončič - brošňu z kolekcie HER MAJESTY The Audience 5 značky @SKVOST. Organizátor je zároveň i prevádzkovateľ súťaže (ďalej len „prevádzkovateľ súťaže“).

IX. Záverečné ustanovenia

1. Súťažiaci sa zaväzuje, že uvedie pravdivé údaje a bude postupovať v súlade s podmienkami uvedenými v tomto štatúte. Svojou účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje svoj súhlas so štatútom súťaže a podmienkami spracúvania osobných údajov účastníkov súťaže podľa čl. 9 tohto Štatútu.

2. Súťažiaci berie na vedomie, že pri využívaní webových stránok a serverov v súvislosti so súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším súťažiacich, alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal. Súťažiaci nesmie obťažovať ostatných súťažiacich.

3. Súťažiaci, ktorý získa predmet výhry uvedený v tomto štatúte, zároveň súhlasí s tým, aby organizátor súťaže zverejnil a sprístupnil verejnosti údaje o súťažiacom – v rozsahu mena a priezviska alebo prípadne meno/názov profilu – tzv. nicku na Facebooku, Instagrame ktoré používa na sociálnej sieti (Facebook alebo Instagram) v profile, v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch organizátora v súvislosti s prezentáciou súťaže a jeho výrobkov s tým, že môžu byť vytvárané a zverejňované aj zvukové a audiovizuálne záznamy výhercov súťaže bez obmedzenia územia po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže. Takéto záznamy môžu byť vyhotovené aj v priebehu odovzdávania výhier.

4. Každý súťažiaci preberá zodpovednosť za používanie sociálnej siete Facebook a Instagram a vyhlasuje a svojím súhlasom s týmto štatútom sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži nebude porušovať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky súťaže. Túto zodpovednosť organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže, prevádzkovateľ webovej stránky či poskytovateľ pripojenia nepreberá.

5. Každý súťažiaci v plnom rozsahu objektívne zodpovedá za úkony v súvislosti so súťažou alebo používaním aplikácie Facebook, Instagram. Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a ani prevádzkovateľ webovej stránky túto zodpovednosť nepreberajú a nezodpovedajú za žiadne uploady, filehostingy, sťahovanie alebo vkladanie akýchkoľvek odkazov.

6. Ustanovenia tohto štatútu sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na webovej stránke organizátora súťaže www.snd.sk.

7. Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí, že organizátor súťaže je oprávnený ustanovenia tohto štatútu kedykoľvek meniť alebo súťaž kedykoľvek zrušiť. V prípade, že dôjde k zmene štatútu, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia štatútu. Organizátor a prevádzkovateľ súťaže nie sú povinní o zmene pravidiel osobitne informovať súťažiacich, pretože aktuálne platná a účinná verzia je vždy zverejnená na internetovej stránke organizátora súťaže uvedenej vyššie.

8. Súťažiaci sa zaväzuje riadiť sa týmto štatútom, pokynmi organizátora a prevádzkovateľa súťaže a iných osôb podieľajúcich sa na súťaži; ich rozhodnutia budú vo všetkých ohľadoch týkajúcich sa súťaže konečné a záväzné pre všetkých súťažiacich. Žiadny súťažiaci nemá nárok na výhru, pokiaľ nesúhlasí s týmto štatútom a nesplní povinnosti z nich vyplývajúce. Súťažiaci tiež nemá nárok na výhru, ak nesplnil podmienky súťaže.

9. Právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a súťažiaci sa zaväzujú ich dodržiavať.

10. Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo za výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť aplikácie Facebook a Instagram z akéhokoľvek dôvodu alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami.

11. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie súťažiaceho zo súťaže pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však ku momentu odovzdania výhry.

12. Účastníci súťaže sa tejto súťaže zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať cenu v inom rozsahu ako určil organizátor súťaže v tomto štatúte. Organizátor súťaže má právo na posúdenie splnenia podmienok tejto súťaže a rozhodnutie o ich splnení, resp. nesplnení. Podľa ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, nemožno výhru z tejto súťaže vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť pravidlá a podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne pravidlá vyhlasovania výhercov, dátum ukončenia súťaže, počet výhercov, ako aj predmet výhry. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže organizátor súťaže vhodným spôsobom zverejní.

13. Organizátor vyhlasuje túto Súťaž a vydáva tento Štatút. Súťaž je hrou v zmysle § 845 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Súťaž je zároveň propagačnou súťažou v zmysle § 4 ods. 6 zák. č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“), a preto sa na ňu ustanovenia uvedeného zákona týkajúce sa prevádzkovania a organizácie hazardných hier nevzťahujú. Nejedná sa o verejnú súťaž v zmysle § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka. Rovnako sa nejedná o hazardnú hru v zmysle zákona o hazardných hrách.

X. Podmienky spracúvania osobných údajov účastníkov súťaže

1. Úvodné ustanovenia

Nižšie uvádza Organizátor Podmienky spracovania osobných údajov Účastníkov (ďalej len „Podmienky“) Organizátorom ako prevádzkovateľom pri účasti v Súťaži, nakoľko je spracovanie osobných údajov nevyhnutnou podmienkou pre účasť v Súťaži.

V týchto Podmienkach sa primerane používajú pojmy upravené v Štatúte.

Podmienky vychádzajú z (i) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a (ii) zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Účastník svojou účasťou v Súťaži udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa týchto Podmienok, ktoré sú súčasťou Štatútu.

2. Účel spracovania

Účastník účasťou v Súťaži, t.j. odpovedaním v súťažnom príspevku na Facebookovej a Instagramovej stránke organizátora, ako aj webe organizátora prejavením súhlasu so Štatútom Súťaže berie na vedomie, že je nutné spracúvanie jeho osobných údajov podľa týchto Podmienok, pre organizáciu Súťaže, vyhodnotenie, odovzdanie výhier a kontrolu dodržiavania pravidiel Súťaže a zdokladovanie priebehu súťaže.

3. Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov Účastníka je súhlas Účastníka – dotknutej osoby, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, pri registrácii v Súťaži. Účastník nie je povinný svoje osobné údaje do Formulára poskytnúť a udeliť súhlas s ich spracúvaním, no v takom prípade sa bez ich poskytnutia a udelenia súhlasu nedá umožniť účasť zákazníka v Súťaži.

4. Rozsah spracúvaných osobných údajov

[pre účel účasti v Súťaži]

Pre účasť v Súťaži je nevyhnutné, aby Účastník poskytol Organizátorovi a aby boli spracúvané Usporiadateľom nasledujúce osobné údaje:

· Meno a priezvisko alebo meno/názov profilu – tzv. nicku, ktoré používa na sociálnej sieti (Facebook, Instagram) v profile [pre účel odovzdania výhry]

V prípade výhry a po kontaktovaní zo strany Organizátora, bude pre účely dokladovania priebehu súťaže, identifikácie Účastníka, respektíve Výhercu, pre účely spolupráce s inými orgánmi a inštitúciami v rozsahu kontroly alebo poskytnutia súčinnosti pri ich činnosti v súvislosti so Súťažou v zmysle zákonných predpisov, ako aj v súvislosti s odovzdaním výhry nevyhnutné, aby Účastník poskytol Usporiadateľovi a aby Usporiadateľ spracúval okrem predchádzajúcich údajov aj nasledujúce osobné údaje:

· Meno a Priezvisko

· Dátum narodenia

· Poštová adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto)

V prípade výhry Účastníka je nevyhnutné pre účely zverejnenia údajov o výhercovi na internetovom sídle, ako aj profile na stránke Facebook.com pod https://www.facebook.com/mojesnd Instagram.com https://www.instagram.com/slovenskenarodnedivadlo/?hl=cs v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch organizátora v súvislosti s prezentáciou súťaže a jeho výrobkov s tým, že môžu byť vytvárané a zverejňované aj zvukové a zvukovo-obrazové záznamy výhercov súťaže bez obmedzenia územia po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže, aby Účastník poskytol nasledovné údaje:

· Meno a priezvisko alebo Meno a priezvisko (Nick), ktoré používa na sociálnej sieti (Facebook, Instagram) v profile

· Usporiadateľ zverejní meno a priezvisko účastníka, ktorý sa stal výhercom, profile na stránke v komentári pod súťažným príspevkom na stránke

https://www.facebook.com/mojesnd alebo https://www.instagram.com/slovenskenarodnedivadlo/?hl=cs

Účastník nebude v súvislosti s marketingom predmetom profilovania alebo automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku individuálnym potrebám.

5. Doba uchovávania

Osobné údaje Účastníka budú spracúvané po dobu trvania Súťaže a 6 mesiacov po jej skončení na účel kontroly splnenia podmienok Súťaže a pre prípad potreby žrebovania náhradníka. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje uchovávané len v nevyhnutne obmedzenom rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly Súťaže zo strany orgánu dozoru.

6. Ďalšie podmienky spracúvania

Organizátor nebude poskytovať spracúvané osobné údaje tretím osobám, aby ich spracúvali pre seba.

Organizátor nemá v pláne bezdôvodne využiť pri spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľov, pokiaľ to nebude nevyhnutné na zabezpečenie Súťaže; pokiaľ to nevyhnutné bude, v takom prípade môže niektoré spracovateľské operácie delegovať na svojich dodávateľov (poskytovateľa výhry, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb, prípadne účtovní, daňoví a právni poradcovia, atď.), ktorí ako sprostredkovatelia môžu osobné údaje pre Organizátora ako prevádzkovateľa spracovávať. Takýto sprostredkovatelia budú spracúvať osobné údaje výlučne podľa pokynov Organizátora a budú povinní dodržiavať predpisy o ochrane údajov a tieto Podmienky. Všetci sprostredkovatelia budú starostlivo vybraní a získajú prístup k osobným údajom len v takom nevyhnutnom rozsahu a na také obdobie, ktoré je potrebné na poskytnutie ich služieb a zároveň vždy v rámci rozsahu a doby, v akom Účastník súhlasil so spracovaním osobných údajov.

7. Podmienky ochrany spracúvaných údajov

Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané elektronicky. Organizátor zabezpečil také bezpečnostné opatrenia (technické a procesné), aby osobné údaje Účastníkov Súťaže v najväčšom rozsahu chránil pred neželaným prístupom, zneužitím alebo odcudzením. Usporiadateľ využíva na prenos údajov na svojom portáli šifrovaciu metódu. Informácie, ktoré Účastník uvedie sa budú prenášať v zašifrovanej forme cez SSL protokol, aby sa predišlo zneužitiu údajov. Ochrana prenosu osobných údajov bude aktualizovaná v závislosti od aktuálnych možností technológie.

8. Práva Účastníka – dotknutej osoby

Účastník Súťaže bude mať v súvislosti s jeho spracúvanými údajmi práva obsiahnuté v článku 12–23 GDPR, najmä nasledujúce práva:

a) právo na informácie a transparentnosť spracúvania – Účastník má právo od Organizátora kedykoľvek požadovať informácie o spracúvaných údajoch a ďalších parametroch a podmienkach ich spracúvania (napr. o ich pôvode, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým sa tieto údaje odovzdávajú, o účele spracovania).

b) právo na odvolanie súhlasu – súhlas na spracovanie osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov, s okamžitou účinnosťou.

c) právo na opravu údajov – Účastník má právo na to, aby Organizátora bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má Účastník právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

d) právo na vymazanie (na zabudnutie) a právo na obmedzenie spracúvania – Účastník má právo na vymazanie jeho osobných údajov spracúvaných Organizátorom. Ak by výmaz odporoval príslušným právnym predpisom, namiesto vymazania všetkých spracúvaných údajov sa môže uskutočniť iba ich čiastočné vymazanie alebo zamknutie. V stanovených prípadoch máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov.

e) právo na prenosnosť údajov – Účastník môže požiadať Organizátora o prenos svojich osobných údajov, ktoré spracúva, inému prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežnom a čitateľnom formáte a pokiaľ je to technicky realizovateľné.

f) právo namietať – Účastník má právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať proti spracúvaniu jeho osobných údajov založenom na oprávnenom záujme – pri spracúvaní na účely priameho marketingu.

g) spracovanie údajov na uplatnenie dotknutých práv – prípade, že s Usporiadateľom nadviaže Účastník kontakt v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, uloží Organizátor oznámené údaje pre vybavenie záležitosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve Usporiadateľ obmedzí ich spracovanie v prípade, že na to existujú dôvody.

h) právo na sťažnosť – Účastník má právo podať Organizátorovi sťažnosť vo veci spracovania jeho osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava (ktorý vykonáva dozor), v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv.

9. Kontaktné údaje a uplatnenie práv Účastníka

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa:

e-mail: zodpovednaosobagdpr@snd.sk

alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa s označením: „zodpovedná osoba GDPR“.

V Bratislave 20. 4. 2023

Organizátor súťaže: Slovenské národné divadlo