Operné štúdio SND

 
• Umelecko-vzdelávacie štúdio pre mladých ľudí
• Prirodzený prechod z umeleckých škôl do profesionálneho divadelného prostredia Opery SND
• Vek 20 – 35 rokov
• Absolventi, študenti umeleckých škôl a ľudia s minimálnym hudobným vzdelaním
• Prijímame ôsmich až desiatich členov na dve divadelné sezóny
• Účinkovanie v inscenáciách Opery SND, obsadzovanie členov Operného štúdia do nových inscenácií, ale aj doštudovávanie operných postáv pre potreby Opery SND
• Príležitosť pre naštudovanie operných postáv zo svetového repertoáru opery
• Pravidelné umelecko-interpretačné vedenie umeleckým riaditeľom Opery SND
• Možnosť workshopov – kurzov – masterclass rôznych umeleckých zameraní
• Možnosť pracovať s renomovanými umelcami z oblasti hudby, herectva a pohybu
• Koncerty počas sezóny
• Záverečný koncert Operného štúdia SND
• Možnosť samostatného naštudovania operného titulu, komorných projektov alebo fragmentov z opier v Opernom štúdiu SND
 

Podmienky konkurzu

Konkurz do Operného štúdia SND je určený študentom a absolventom konzervatórií a vysokých škôl v odbore operný spev, ako aj talentovaným spevákom bez formálneho hudobného vzdelania vo veku 20 – 35 rokov.  

Výberové konanie je dvojkolové. 

Prvé kolo

realizované online, formou zaslania linky s nahrávkou uchádzača (YouTube, Vimeo), ktorá bude obsahovať dve árie rôznych štýlových období.

Podmienky pre účasť v konkurze: 

- zaslanie odkazu/linky (YouTube, Vimeo) s dvomi áriami rôznych štýlových období v podaní uchádzača (v prípade, že video zabezpečíte heslom, nezabudnite nám ho uviesť v prihlasovacom formulári),

- vyplnenie a zaslanie prihlasovacieho formulára (nájdete ho tu na stránke od pondelka 26. júla 2021),

- zaslanie štruktúrovaného životopisu,

- zaslanie fotografie uchádzača.

Linku na video, vyplnený prihlasovací formulár, životopis a svoju fotografiu nám posielajte najneskôr do 10. augusta 2021 na e-mailovú adresu opernestudio@snd.sk. Úspešní uchádzači z 1. kola budú o postupe do 2. kola vyrozumení e-mailom do 16. augusta 2021. 

Druhé kolo

Druhé kolo sa bude konať prezenčne 21. augusta 2021, prípadne 28. augusta (náhradný termín) na skúšobnom javisku novej budovy SND.

Uchádzač si pripraví tri operné árie z troch rôznych štýlových období. Podmienkou je spev spamäti. Árie nemôžu byť transponované, repertoár musí byť prednesený v originálnom jazyku. Korepetítora zabezpečí SND, v prípade vlastného korepetítora je potrebné nás o tom informovať v prihláške.

Konkurz je neverejný a neanonymný. Uchádzači budú pri registrácii označení neanonymným registračným číslom. Konkurzná komisia má právo užšieho výberu z druhého kola a taktiež má právo výberu árie z ponuky uchádzača, ako aj právo zastaviť uchádzača kedykoľvek počas jeho výstupu. 

Rozhodnutie konkurznej komisie je konečné a nemenné. Výsledky 2. kola budú zverejnené elektronickou formou v anonymizovanej podobe na stránke Operného štúdia SND a úspešní uchádzači budú informovaní mailom do 6. septembra 2021. 

Cestovné náklady, ubytovanie a iné náklady spojené s účasťou na konkurznom konaní si uchádzači hradia sami. 

Miesto konania:
Slovenské národné divadlo
Pribinova 17
819 01 Bratislava

Poradie uchádzačov určí organizátor. Uchádzačov prosíme, aby sledovali platnú Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR a riadili sa ňou. 

Výsledky konkurzu zverejníme 6. septembra 2021.

 

Bližšie informácie nájdete na opernestudio.snd.sk.