Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SND na sezónu 2021/2022

 

I.

Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) Slovenského národného divadla sa vzťahujú na predaj a postup predaja vstupeniek na divadelné predstavenia Slovenského národného divadla alebo na predstavenia organizované Slovenským národným divadlom.

 

II.

Vstupenky


 

1. Vstupenky na predstavenia SND sú v zmysle § 34 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov oslobodené od DPH. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj s príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívnoprávne, ako aj trestnoprávne následky.
 
2. Vstupenka bez kontrolného kupónu alebo inak úmyselne alebo neúmyselne poškodená vstupenka je neplatná a jej majiteľovi nebude po predložení takejto vstupenky umožnený vstup na predmetné predstavenie, ktorého sa vstupenka týka, respektíve do divadla.

 
3. Kúpou vstupenky zákazník berie na vedomie a akceptuje, že:
a) vstup do hľadiska po začiatku predstavenia je zakázaný, z tohto dôvodu sa odporúča prísť na predstavenie s dostatočným predstihom,
b) kúpou vstupenky SND negarantuje parkovacie miesto pre návštevníkov. Kapacita parkovacích miest za novou budovou SND je obmedzená, pri historickej budove SND parkovisko nie je k dispozícii,
c) vstup do hľadiska je zakázaný s batohmi, dáždnikmi a s príručnou batožinou okrem dámskych kabeliek,
d) vstup do hľadiska je zakázaný osobám v kabátoch, bundách, kožuchoch a v mimoriadne znečistenom odeve,
e) počas predstavenia je zakázaná konzumácia nápojov a jedál, používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov,
f) fotografovanie a výroba audio- a videozáznamu predstavenia alebo jeho časti sú prísne zakázané,
g) je zakázané rušiť predstavenie, jeho priebeh, účinkujúcich umelcov pri realizácii predstavenia, ako aj rušiť iných návštevníkov pred predstavením alebo počas predstavenia v priestoroch budovy SND, najmä, no nielen hlasným rušením predstavenia, zvonením mobilného telefónu, nedôstojným a neprístojným správaním alebo iným rušivým konaním zo strany zákazníka pred predstavením alebo počas predstavenia,
h) vstup na predstavenie je zakázaný zákazníkovi v stave (najmä, no nielen pod vplyvom návykových, omamných alebo psychotropných látok, prípadne v inom nevhodnom stave), v akom bude rušiť predstavenie, alebo ak existuje dôvodná obava, že bude rušiť predstavenie, jeho priebeh alebo iných zákazníkov v neprimeranom rozsahu,
i) vstup na predstavenie je zakázaný zákazníkovi v prípade, že existuje dôvodná obava, že predstavenie alebo prítomnosť zákazníka na predstavení môže mať vplyv na zdravie alebo život zákazníka alebo iných osôb,
j) je zakázané správanie zákazníkov a návštevníkov v rozpore s dobrými mravmi a/alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj správanie, ktoré zasahuje alebo je dôvodná obava, že by mohlo zasiahnuť do práv a oprávnených záujmov, ako aj cti a dôstojnosti iných zákazníkov alebo návštevníkov, zamestnancov SND, účinkujúcich umelcov, ako aj iných osôb,
k) je povinný dodržiavať aktuálne hygienické a protipandemické opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 počas predstavení, ktorých znenie sa nachádza na webovom sídle snd.sk.
 
5. V prípade nedodržania, porušenia alebo v prípade podozrenia povereného zamestnanca – najmä manažéra hľadiska, prvého inšpicienta alebo inej zodpovednej osoby, alebo osôb poverených zo strany SND na porušenie akejkoľvek z podmienok stanovených týmito VOP, najmä, no nielen podľa bodu 4 tohto článku VOP alebo v prípade rušenia alebo podozrenia na rušenie priebehu predstavenia alebo iných návštevníkov, ako aj v prípade dôvodnej obavy ohrozenia zdravia alebo života osoby – zákazníka alebo iných osôb, ako aj v prípade ohrozenia majetku SND alebo iných osôb je oprávnený príslušný zamestnanec SND alebo osoba poverená zo strany SND nedovoliť alebo zamedziť prístup zákazníka alebo návštevníka do budovy SND, priestorov budovy SND alebo na predstavenie, alebo zákazníka/návštevníka z predstavenia a/alebo z budovy, alebo priestorov budovy SND vyviesť, a to pred predstavením, ako aj počas trvania predstavenia.
V prípade, že je to technicky možné, a v závislosti od intenzity porušenia podmienok stanovených týmito VOP bude umožnené takémuto zákazníkovi sledovanie predstavenia na obrazovke v priestoroch SND na to určených. O intenzite porušenia podmienok, ako aj o spôsobe riešenia porušenia podmienok je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi oprávnený rozhodnúť zamestnanec SND alebo poverená osoba zo strany SND.
Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá konaním zákazníka vznikla. V prípade, že dôjde k vyvedeniu alebo odopretiu prístupu zákazníka na predstavenie z dôvodov porušenia VOP, nemá zákazník nárok na náhradu zakúpenej vstupenky ani na inú náhradu. SND si vyhradzuje právo rovnako nepovoliť prístup do budovy alebo priestorov SND, ako aj na predstavenie v prípade, že ide o zákazníka alebo návštevníka, ktorý v minulosti, a to počas obdobia jedného kalendárneho roka pred nepovolením prístupu zo strany SND, preukázateľne porušil VOP, pričom v takomto prípade SND vráti cenu vstupenky zákazníkovi, ktorého nevpustili na predstavenie, v prípade, že si zákazník takúto vstupenku už zakúpil, pričom na inú náhradu zákazník nemá nárok.

6. SND si vyhradzuje právo na využitie a manipuláciu kapacity hľadiska pre svoje potreby, pre potreby obchodného a iného charakteru.

                                                                                                                            III.

                                                                                                              Nákup, predaj, rezervácie vstupeniek

Vstupenky na predstavenia SND možno kúpiť osobne v pokladniciach SND počas otváracích hodín alebo online prostredníctvom portálu rezervačného a predajného systému Ministerstva kultúry SR Navstevnik.sk.

 

1. Vstupenky zakúpené on-line na portáli Navstevnik.sk je nutné si vytlačiť. Vo výnimočných prípadoch je možné požiadať o vytlačenie aj v pokladniciach SND. Po posúdení službukonajúcou pracovníčkou pokladnice tieto môžu byť vytlačené v pokladnici SND, budú však označené pečiatkou „Duplikát“ a majú prednosť pred pôvodnými vstupenkami, ktoré sa týmto stávajú neplatnými.
2. SND nedisponuje elektronickými vstupenkami.
3. Vstupenky na predstavenia Opery SND a Baletu SND je možné rezervovať a rezerváciu vyzdvihnúť najneskôr štrnásť kalendárnych dní pred termínom konania príslušného predstavenia.
4. V prípade vstupeniek na predstavenia Činohry SND rezervácia vstupeniek nie je možná, okrem rezervácií hromadných objednávok podľa čl. IV, individuálnych rezervácií na účely SND a v prípade predstavení z povolenia riaditeľa súboru Činohry SND, riaditeľa Centra marketingu (Komunikácie a obchodu) SND a generálneho riaditeľa SND.
5. Vstupenky je možné rezervovať prostredníctvom portálu Navstevnik.sk, telefonicky na čísle +421 2 204 72 289, e-mailom na adrese rezervacie@snd.sk alebo osobne v pokladniciach SND.
6. Rezerváciou sa zákazník zaväzuje prevziať si vstupenky do 48 hodín od termínu vytvorenia rezervácie. Po uplynutí tejto lehoty bude rezervácia automaticky zrušená systémom. O predĺženie rezervácie možno v odôvodnených prípadoch požiadať iba elektronicky (e-mailom) na adrese rezervacie@snd.sk. Opakované rušenie a nové vytváranie rezervácií miest na tom istom predstavení sa považuje za úmyselné blokovanie miest s cieľom poškodiť obchodné záujmy usporiadateľa. Prevádzkovateľ portálu Navstevnik.sk si vyhradzuje právo rezerváciu takéhoto zákazníka po predchádzajúcom márnom upozornení zrušiť a v prípade nerešpektovania upozornenia na neprípustnosť takéhoto konania až zablokovať registráciu zákazníka na portáli navstevnik.sk.
7. Bezprostredne po zakúpení vstupenky pri pokladniciach SND je zákazník povinný prekontrolovať správnosť údajov, neskoršie reklamácie nebudú uznané.
8. SND si vyhradzuje právo 30 minút pred začiatkom predstavenia v pokladniciach SND predávať vstupenky len na predstavenia hrané v daný deň.
9. V pokladniciach SND je možná platba týmito druhmi platobných kariet: ZBK, EC/MC, Maestro, MasterCardElectronic, VISA, VISA Electron, DC, JCB. Platbu kartou je potrebné nahlásiť vopred.
10. V pokladniciach SND je možná platba platnými kultúrnymi poukazmi vydanými Ministerstvom kultúry SR. Túto možnosť majú zákazníci do 18.00 hod. počas otváracích hodín pokladnice v Novej budove SND.
11. Nárok na vystavenie daňového dokladu vzniká po úhrade vstupeniek. Pri nákupe vstupeniek cez portál Navstevnik.sk je možné o vystavenie daňového dokladu požiadať oddelenie predaja e-mailom na adrese rezervacie@snd.sk alebo osobne v pokladniciach SND. Na tento účel je nutné poskytnúť fakturačné údaje, ktoré musí daňový doklad obsahovať.
12. Deti do veku 3 rokov majú vstup do sály na detské repertoárové predstavenia SND bezplatný bez nároku na vlastné sedadlo so sprievodom dospelej osoby so zakúpenou vstupenkou.
13. Vstupenka je cenina do momentu svojej platnosti (termín predstavenia). Platnosť vstupenky sa končí odohratím predstavenia, na ktoré bola zakúpená (okrem náhrady podľa čl. VI. A) bod 1 – 3 VOP a čl. VI. B) bod 1 v prípade, že dôjde k zrušeniu alebo zmene predstavenia). Akékoľvek upravovanie, kopírovanie vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívnoprávne, ako aj trestnoprávne následky.

IV.

Hromadné objednávky, fakturácie

 

1. Hromadné objednávky vstupeniek:
- za hromadnú objednávku sa považuje dopyt nad 10 ks vstupeniek na jedno predstavenie,
- na nákup 10 kusov a menej vstupeniek na 1 predstavenie majú zákazníci možnosť využiť vytvorenie rezervácie na predstavenia Opery SND a Baletu SND na rezervacie@snd.sk alebo možnosť nákupu v pokladniciach SND a na portáli navstevnik.sk.
 
2. Všetky doručené hromadné objednávky sú záväzné.
3. Úhrada hromadnej objednávky musí prebehnúť najneskôr 14. deň pred termínom predstavenia. V prípade, že úhrada nebude vykonaná podľa prvej vety tohto bodu podmienok, je SND oprávnené objednávku zrušiť a umožniť predaj vstupeniek v predajnom systéme pre verejnosť.
4. Po potvrdení hromadnej objednávky a vystavení platobného dokladu nie je možné túto hromadnú objednávku stornovať (okrem náhrady podľa bodu 8), meniť počet a kategóriu vstupeniek či termín predstavenia.
5. Pri doručení vstupeniek poštou (na SR) je k cene vstupeniek pripočítaný poštový poplatok vo výške 1,90 €. V prípade posielania vstupeniek pri hromadnom nákupe na základe žiadosti zákazníka prostredníctvom poštového podniku nenesie SND žiadnu zodpovednosť za oneskorené dodanie zásielky či poškodenie vstupeniek na predstavenie v zásielke.
6. Na hromadnú objednávku je možné v prípade splnenia podmienok podľa VOP SND uplatniť si zľavu:
- študentskú (v prípade, že objednávku uskutočňuje škola alebo školská organizácia) – je potrebné zaslať objednávku školy alebo prihlášku školy na celú sezónu. Tieto dokumenty musia obsahovať názov a adresu školy (fakturačné údaje), kontaktnú osobu – pedagogický sprievod, podpis a pečiatku školy,
- študentskú (v prípade, že objednávku uskutočňuje fyzická osoba) – menný zoznam študentov a kontaktnú osobu,
- ZŤP a dôchodcovskú – je potrebné zaslať objednávku organizácie, združenia alebo prihlášku na celú sezónu. Tieto dokumenty musia obsahovať názov a adresu (fakturačné údaje), kontaktnú osobu, podpis a pečiatku organizácie, združenia,
- ZŤP a dôchodcovskú – v prípade, že objednávku uskutočňuje fyzická osoba, menný zoznam návštevníkov alebo poslať kópie preukazov, ktoré oprávňujú na poskytnutie zľavy a kontaktnú osobu,
- hromadnú – podľa zliav odsúhlasených na danú sezónu.
 
7. Ak nedôjde k zmene alebo zrušeniu predstavenia, platobný doklad na vstupenky SND vystavený na základe záväznej hromadnej objednávky nie je možné stornovať.
8. Na ostatné podmienky týkajúce sa hromadných vstupeniek, ktoré nie sú upravené v tomto článku VOP, sa primerane vzťahujú podmienky v prípadoch pre bežné vstupenky, ak tento článok VOP nestanovuje inak.

 

V.

Zľavy zo vstupeniek

1. Zákazník má právo uplatniť si zľavu z cien vstupeniek na vybrané repertoárové predstavenia výlučne osobne v pokladniciach SND, pokiaľ spĺňa podmienky na jej poskytnutie.
2. Pred zakúpením zľavnenej vstupenky je zákazník povinný preukázať sa pre uplatnenie zľavy príslušným dokladom, prípadne, ak nie je z predloženého dokladu zrejmé, že ide o osobu oprávnenú na zľavu, aj kombináciou dokladov (napr. potvrdenie o návšteve školy spolu s občianskym preukazom a pod.). Bez príslušnej legitimácie a preukázania nároku na zľavu nebude zľavnená vstupenka predaná. Predloženie príslušných dokladov pre uplatnenie zľavy je dobrovoľné a zahŕňa súhlas dotknutej osoby s predložením takéhoto dokladu a slúži výlučne na preukázanie nároku na uplatnenie zľavy. Príslušným dokladom sa rozumie originál týchto dokladov:
- študentský/školský preukaz,
- žiacka knižka,
- zľavnený predplatený cestovný lístok (tzv. električenka),
- potvrdenie o návšteve školy,
- karta Euro<26, ISIC, ITIC,
- preukaz ZŤP, preukaz ZŤPS,
- na uplatnenie zľavy pre dôchodcov od 62 rokov je potrebné preukázať sa dokladom preukazujúcim vek alebo status konkrétnej osoby, ktorej vstupenka so zľavou má byť vydaná a ktorá si zľavu uplatňuje, s fotografiou predmetnej osoby, napr. platný občiansky preukaz, zľavnený predplatený cestovný lístok (tzv. električenka), u ostatných dôchodcov (poberateľov predčasného starobného dôchodku) je potrebné preukázať sa rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní starobného dôchodku, prípadne zľavneným predplateným cestovným lístkom (tzv. električenkou).
 
3. Zľavy nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom ani s inými zľavami, ani ich uplatniť na predstavenia so zvýhodneným vstupným (verejné generálky, predpremiéry, dopoludňajšie predstavenia a iné), ak nie je ustanovené inak.
4. Pokiaľ nie je uvedené inak na webovej stránke divadla a/alebo na informačných tabuliach v pokladniciach SND, zľavy neplatia na silvestrovské predstavenia (31. 12.), premiéry,
na predstavenia hosťujúcich divadiel ani na iné podujatia alebo mimoriadne predstavenia alebo udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu (Komunikácie a obchodu) SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

 

VI.

Iné podmienky

A) Zrušenie, zmena predstavenia, výmena vstupeniek

1. V prípade zmeny predstavenia má zákazník možnosť navštíviť náhradné predstavenie. V prípade akceptácie zmeny zákazníkom sú zakúpené vstupenky platné na náhradné predstavenie. Ak zákazník v prípade zmeny predstavenia navštívi náhradné predstavenie, stráca nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.
2. Ak v prípade zmeny predstavenia podľa bodu 1 tohto článku zmluvy zákazník nesúhlasí s titulom náhradného predstavenia a možnosť návštevy náhradného predstavenia nevyužije, má právo vrátiť nepoužité vstupenky, pričom zaplatená/uhradená cena za predmetnú vstupenku mu bude refundovaná v plnej výške, v akej boli zakúpené, alebo požiadať o vystavenie voucheru vo výške predmetnej vstupenky, ktorý bude môcť využiť do 30.6.2022 na akékoľvek repertoárové predstavenie SND. Na tento účel je nutné predložiť v pokladnici neporušené vstupenky ako doklad na refundáciu.
3. O vrátenie vstupného výhradne v prípade zrušenia, resp. zmeny predstavenia, je potrebné požiadať osobne v pokladniciach od momentu oznámenia zmeny do 15 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia.
Prípadne je možné požiadať písomne e-mailom na adrese rezervacie@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované neoznačené vstupenky na refundáciu.
O vrátenie vstupného po 15 pracovných dňoch možno požiadať výlučne písomne (resp. pri on-line nákupe aj e-mailom) na adrese rezervacie@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované neoznačené vstupenky na refundáciu.
Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcich podmienok je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.
4. O zrušení a zmene programu informuje SND prostredníctvom svojej webovej stránky www.snd.sk a oznamom v pokladniciach SND. Hromadných zákazníkov informuje Slovenské národné divadlo aj telefonicky alebo e-mailom v prípade, ak je to z časového alebo technického hľadiska možné a ak má k dispozícii kontaktné údaje.
5. V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia z akéhokoľvek dôvodu nemá zákazník nárok na náhradu iných výdavkov/nákladov v súvislosti s predstavením, na ktoré si zakúpil vstupenku – najmä doprava do miesta/z miesta podujatia, ubytovanie, strava a pod.
6. Zakúpené vstupenky na predstavenie nie je možné vrátiť ani vymeniť, ani žiadať za zakúpené vstupenky akúkoľvek inú náhradu alebo zľavu (okrem náhrady podľa čl. VI. bod 1 – 3 VOP v prípade, že dôjde k zrušeniu predstavenia).
7. V prípade straty vstupenky SND neposkytuje náhradnú vstupenku.

 

                                                                                                                   B) Zrušené predstavenia v dôsledku pandémie COVID-19

 

1. V súvislosti so zrušenými predstaveniami v dôsledku pandémie COVID-19 má zákazník právo požiadať o vrátenie vstupného alebo vystavenie voucheru, ktorý bude možné využiť do konca divadelnej sezóny 2021/2022 končiacej dňa 30.6.2022 na akékoľvek repertoárové predstavenie SND, a to písomne e-mailom na adrese rezervacie@snd.sk.
a) Pri žiadosti o vrátenie vstupného je potrebné uviesť číslo účtu a kód banky (IBAN, SWIFT/BIC) a priložiť naskenované vstupenky určené na refundáciu.
b) Pri žiadosti o vystavenie voucheru je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu, email, telefonický kontakt spolu so súhlasom dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov a priložiť naskenované vstupenky určené na vystavenie voucheru.
Zároveň má zákazník možnosť priamo v pokladniciach si zameniť tieto vstupenky za iné repertoárové predstavenia sezóny do konca divadelnej sezóny 2021/2022 končiacej dňa 30.6. 2022.
 
2. Vystavený voucher je možné vyzdvihnúť si v pokladniciach SND. Voucher má charakter ceniny. Obsahuje meno zákazníka, ktorý si pôvodné vstupenky zakúpil, či identifikačné údaje zaručujúce jeho ochranu pred zneužitím.
3. Žiadosť o vrátenie vstupného je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

VII.

Darčekové poukážky

 

1. Prostredníctvom darčekových poukážok možno platiť za vstupenky a tlačoviny SND výlučne v pokladniciach SND.
2. Darčeková poukážka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.
3. Druhy darčekových poukážok:
4. Darčeková poukážka v hodnote 20 €
5. Darčeková poukážka v hodnote 35 €
6. Darčeková poukážka v hodnote 50 €
7. Každá darčeková poukážka má vlastný identifikátor – číselný kód.
8. Darčekové poukážky je možné uplatniť na predstavenia, ktorých termín konania je v rozmedzí platnosti poukážky.
9. Pri nákupe vstupeniek darčekovou poukážkou sa zostatková hotovosť nevydáva.
10. Pokiaľ je cena vstupeniek vyššia ako hodnota poukážky, rozdiel je potrebné doplatiť v hotovosti alebo kartou.
11. Pri úhrade vstupeniek prostredníctvom darčekových poukážok je možné použiť viacero darčekových poukážok, ako aj kombinovať jednotlivé druhy darčekových poukážok.
12. V prípade straty alebo znehodnotenia darčekovej poukážky neposkytuje SND novú/náhradnú poukážku.
13. Za darčekovú poukážku nie je možné vrátiť peniaze a takisto ju nemožno zameniť za poukážku s inou lehotou platnosti.
14. Darčeková poukážka sa dá zakúpiť v pokladniciach SND.
15. Darčeková poukážka SND nie je predmetom DPH.
16. Ak nie je ustanovené v tomto článku VOP inak, na darčekové poukážky sa primerane vzťahujú podmienky stanovené v iných článkoch týchto VOP.


Vzor darčekovej poukážky SND 2020/2021 platnej do 30.6.2022:

Vzor darčekovej poukážky SND 2021/2022 platnej od 1. 1. 2022 do 31.12.2022:

 

VIII.

Predplatné - abonentný predaj

 

1. V súvislosti so zrušenými predstaveniami v dôsledku pandémie COVID-19 budú zrušené abonentné predstavenia sezóny 2019/2020 odohrané alebo nahradené v rámci sezóny 2021/2022.
2. Pre sezónu 2021/2022 neponúkame abonentný predaj.
3. Abonentka je predplatená vstupenka na sériu vybraných divadelných predstavení. Abonentka obsahuje vstupenky na konkrétne sedadlo a konkrétne divadelné predstavenia, ktoré sa konajú na pevne stanovenom mieste a termíne.
4. Kúpou abonentky si abonent zabezpečí stálu rezerváciu vybraných miest v príslušných sálach na predstavenia, ktoré sú obsiahnuté v jeho zakúpenej sérii. Žiadne ďalšie rezervácie nie sú nutné.
5. Na abonentke je vyznačené meno majiteľa, číslo permanentky – abonentky, názov série, názov sály (konkrétnej budovy SND) a miesto v sále.
6. Abonentka sa neodovzdáva pri vstupe do sály uvádzačom, nahrádza vstupenku, je nutné sa ňou preukázať uvádzačom pri každom vstupe do sály. Návštevník – abonent si ju ponechá na ďalšie predstavenia v príslušnej sérii.
7. Termíny predstavení Opery, Baletu a Činohry SND budú oznámené v dostatočnom predstihu pred predstavením. Konkrétne termíny predstavení a abonentné série je možné overiť si na programových plagátoch a stránke www.snd.sk.
8. Abonent si nemôže meniť termíny predstavení.
9. Abonentka je prenosná. Preto v prípade, že termín predstavenia návštevníkovi abonentovi nevyhovuje a nemôže sa na ňom zúčastniť, môže svoju abonentku požičať svojej rodine, známym či priateľom.
10. V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia SND ponúkne adekvátne náhradné predstavenie.
11. Kúpou abonentky sa návštevník abonent zaväzuje dodržiavať a rešpektovať termíny predstavení, ktoré sú oznámené ako abonentné zo strany SND.
12. Abonentná vstupenka je cenina do momentu svojej platnosti (termíny predstavení v sérii). Platnosť abonentnej vstupenky sa končí odohratím predstavení v sérii, na ktorú bola zakúpená (okrem náhrady podľa čl. VI. A) bod 1 – 3 VOP a čl. VI. B) bod 1 v prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo zmene predstavenia). Akékoľvek upravovanie, kopírovanie vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj s príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívnoprávne, ako aj trestnoprávne následky.
13. Predaj abonentných sérií prebieha pred začiatkom príslušnej sezóny. Abonentky je možné zakúpiť si priamo v SND u pracovníka na to určeného alebo cez e-mail na adrese abonentky@snd.sk, prípadne cez stránku www.abonentka.snd.sk.
14. SND negarantuje abonentné miesta z minulých období pre žiadnu sériu.
15. Zmena programu je vyhradená.

                                                                                                                     IX.

                                                                                                        COVID OPATRENIA


 

1. Organizácia kultúrnych podujatí sa spravuje semaforom pre kultúrne podujatia, ktoré sú vymedzené v § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach a príslušnými ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z dôvodu pandémie vyhláškou č.241/2021vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

 
2. Návštevníci sú povinní dodržiavať podmienky vstupu do priestorov SND, resp. podmienky, za ktorých sa realizujú podujatia konané v priestoroch SND v zmysle aktuálnych protipandemických opatrení.

 

                                                                                                                 X.

                                                                                                Záverečné ustanovenia


 

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre sezónu 2021/2022 nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 30. 6. 2021, pridaný článok IX. ohľadom Covid opatrení nadobúda účinnosť od 16. 8. 2021
2. Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok sú prílohy:
Príloha č. 1 – Cenník predstavení 2021/2022;
Príloha č. 4 – Zľavy v sezóne 2021/2022;
 
Podmienky a skutočnosti uvedené v prílohách k Všeobecným obchodným podmienkam sú záväzné a platné ako súčasť týchto Všeobecných obchodných podmienok.