Všeobecné obchodné podmienky

 
I.
Úvodné ustanovenia
 
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) Slovenského národného divadla sa vzťahujú na predaj a postup predaja vstupeniek na divadelné predstavenia Slovenského národného divadla alebo na predstavenia organizované Slovenským národným divadlom.
 
II.
Vstupenky
 
1. Vstupenky na predstavenia SND sú v zmysle § 34 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov oslobodené od DPH. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj s príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívnoprávne, ako aj trestnoprávne následky.
 
2. Vstupenka bez kontrolného kupónu alebo inak úmyselne alebo neúmyselne poškodená vstupenka je neplatná a jej majiteľovi nebude po predložení takejto vstupenky umožnený vstup na predmetné predstavenie, ktorého sa vstupenka týka, respektíve do divadla.
 
3. Kúpou vstupenky zákazník berie na vedomie a akceptuje, že:
a) vstup do hľadiska po začiatku predstavenia je zakázaný, z tohto dôvodu sa odporúča prísť na predstavenie s dostatočným predstihom,
c) vstup do hľadiska je zakázaný s batohmi, dáždnikmi a s príručnou batožinou okrem menších kabeliek,
d) vstup do hľadiska je zakázaný osobám v kabátoch, bundách, kožuchoch a v mimoriadne znečistenom odeve,
e) počas predstavenia je zakázaná konzumácia nápojov a jedál, používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov,
f) fotografovanie a výroba audio- a videozáznamu predstavenia alebo jeho časti sú prísne zakázané,
g) je zakázané rušiť predstavenie, jeho priebeh, účinkujúcich umelcov pri realizácii predstavenia, ako aj rušiť iných návštevníkov pred predstavením alebo počas predstavenia v priestoroch budovy SND, najmä, no nielen hlasným rušením predstavenia, zvonením mobilného telefónu, nedôstojným a neprístojným správaním alebo iným rušivým konaním zo strany zákazníka pred predstavením alebo počas predstavenia,
h) vstup na predstavenie je zakázaný zákazníkovi v stave (najmä, no nielen pod vplyvom návykových, omamných alebo psychotropných látok, prípadne v inom nevhodnom stave), v akom bude rušiť predstavenie, alebo ak existuje dôvodná obava, že bude rušiť predstavenie, jeho priebeh alebo iných zákazníkov v neprimeranom rozsahu,
i) vstup na predstavenie je zakázaný zákazníkovi v prípade, že existuje dôvodná obava, že predstavenie alebo prítomnosť zákazníka na predstavení môže mať vplyv na zdravie alebo život zákazníka alebo iných osôb,
j) je zakázané správanie zákazníkov a návštevníkov v rozpore s dobrými mravmi a/alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj správanie, ktoré zasahuje alebo je dôvodná obava, že by mohlo zasiahnuť do práv a oprávnených záujmov, ako aj cti a dôstojnosti iných zákazníkov alebo návštevníkov, zamestnancov SND, účinkujúcich umelcov, ako aj iných osôb,
 
4. V prípade nedodržania, porušenia alebo v prípade podozrenia povereného zamestnanca – najmä manažéra hľadiska, prvého inšpicienta alebo inej zodpovednej osoby, alebo osôb poverených zo strany SND na porušenie akejkoľvek z podmienok stanovených týmito VOP, najmä, no nielen podľa bodu 4 tohto článku VOP alebo v prípade rušenia alebo podozrenia na rušenie priebehu predstavenia alebo iných návštevníkov, ako aj v prípade dôvodnej obavy ohrozenia zdravia alebo života osoby – zákazníka alebo iných osôb, ako aj v prípade ohrozenia majetku SND alebo iných osôb je oprávnený príslušný zamestnanec SND alebo osoba poverená zo strany SND nedovoliť alebo zamedziť prístup zákazníka alebo návštevníka do budovy SND, priestorov budovy SND alebo na predstavenie, alebo zákazníka/návštevníka z predstavenia a/alebo z budovy, alebo priestorov budovy SND vyviesť, a to pred predstavením, ako aj počas trvania predstavenia.
V prípade, že je to technicky možné, a v závislosti od intenzity porušenia podmienok stanovených týmito VOP bude umožnené takémuto zákazníkovi sledovanie predstavenia na obrazovke v priestoroch SND na to určených. O intenzite porušenia podmienok, ako aj o spôsobe riešenia porušenia podmienok je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi oprávnený rozhodnúť zamestnanec SND alebo poverená osoba zo strany SND.
Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá konaním zákazníka vznikla. V prípade, že dôjde k vyvedeniu alebo odopretiu prístupu zákazníka na predstavenie z dôvodov porušenia VOP, nemá zákazník nárok na náhradu zakúpenej vstupenky ani na inú náhradu.
 
5. SND si vyhradzuje právo na využitie a manipuláciu kapacity hľadiska pre svoje potreby, pre potreby obchodného a iného charakteru.
 
III.
Nákup, predaj, rezervácie vstupeniek
 
Vstupenky na predstavenia SND možno kúpiť osobne v pokladniciach SND počas otváracích hodín alebo online prostredníctvom webového portálu snd.sk.
 
1. Vstupenkami zakúpenými online je možné sa preukázať v tlačenej aj elektronickej podobe. Každá vstupenka zakúpená online je opatrená jedinečným QR kódom/čiarovým kódom, ktorý bude nasnímaný na to určeným čítacím zariadením pred vstupom do sály. Zákazník je povinný po nákupe online vstupenky bezodkladne skontrolovať, či mu bola online vstupenka doručená na emailovú adresu, ktorú uviedol ako elektronickú adresu na doručenie vstupenky, a skontrolovať správnosť údajov na online vstupenke (dátum, názov predstavenia, sedadlo). Musí tak urobiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do začiatku konania predstavenia, na ktoré sa online vstupenka vzťahuje. Ak zákazník oneskorene uplatní reklamáciu online vstupenky, jeho právo na uplatnenie reklamácie voči SND zaniká v celom rozsahu. SND nezodpovedá za nedoručenie online vstupenky v prípade nesprávne zadanej emailovej adresy zákazníka. Vstupenky na predstavenia SND nie je možné rezervovať.
 
2. Rezervácia vstupeniek je možná len v prípade hromadných objednávok podľa čl. IV, individuálnych rezervácií na účely SND a v prípade predstavení z povolenia riaditeľov súborov SND, riaditeľa obchodu SND a generálneho riaditeľa SND.
 
3. Bezprostredne po zakúpení vstupenky pri pokladniciach SND je zákazník povinný prekontrolovať správnosť údajov (dátum, názov predstavenia, sedadlo), neskoršie reklamácie nebudú zo strany SND uznané.
 
4. SND si vyhradzuje právo 30 minút pred začiatkom predstavenia v pokladniciach SND predávať vstupenky len na predstavenia hrané v daný deň.
 
5. V pokladniciach SND je možná platba týmito druhmi platobných kariet: Maestro, MasterCardElectronic, VISA, VISA Electron, DC. Platbu kartou je potrebné nahlásiť vopred.
 
6. V pokladniciach SND je možná platba platnými kultúrnymi poukazmi vydanými Ministerstvom kultúry SR. Túto možnosť majú zákazníci do 18.00 hod. počas otváracích hodín pokladnice v novej budove SND.
 
7. Deti do veku 3 rokov majú vstup do sály na detské repertoárové predstavenia SND bezplatný bez nároku na vlastné sedadlo so sprievodom dospelej osoby so zakúpenou vstupenkou.
 
8. Nie je povolené sedieť na inom mieste, ako je uvedené na vstupenke, pokiaľ nedošlo k usmerneniu ohľadom zmeny sedenia uvádzacím personálom.
 
9. Vstupenka je cenina do momentu svojej platnosti (termín predstavenia). Platnosť vstupenky sa končí odohratím predstavenia, na ktoré bola zakúpená (okrem náhrady podľa čl. VI. A) bod 1 – 3 VOP a čl. VI. B) bod 1 v prípade, že dôjde k zrušeniu alebo zmene predstavenia). Akékoľvek upravovanie, kopírovanie vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívnoprávne, ako aj trestnoprávne následky.
 
10. Je prísne zakázané predávať vstupenky SND na komerčné účely bez súhlasu SND. Komerčný predaj treťou stranou je možný len na základe súhlasu alebo zmluvného vzťahu so SND a pôvodná cena vstupenky nesmie byť navýšená.
 
IV.
Hromadné objednávky, fakturácie
 
1. Hromadné objednávky vstupeniek:
- za hromadnú objednávku sa považuje dopyt nad 10 ks vstupeniek na jedno predstavenie,
- na nákup 10 kusov a menej vstupeniek na 1 predstavenie majú zákazníci možnosť nákupu v pokladniciach SND a na webovom portáli snd.sk.
 
2. Všetky doručené hromadné objednávky sú záväzné.
 
3. Úhrada hromadnej objednávky musí prebehnúť najneskôr 14. deň pred termínom predstavenia. V prípade, že úhrada nebude vykonaná podľa prvej vety tohto bodu podmienok, je SND oprávnené objednávku zrušiť a umožniť predaj vstupeniek v predajnom systéme pre verejnosť.
 
4. Po potvrdení hromadnej objednávky a vystavení platobného dokladu nie je možné túto hromadnú objednávku stornovať (okrem náhrady podľa bodu 8), meniť počet a kategóriu vstupeniek či termín predstavenia.
 
5. Pri doručení vstupeniek poštou (na SR) je k cene vstupeniek pripočítaný poštový poplatok vo výške 1,90 €. V prípade posielania vstupeniek pri hromadnom nákupe na základe žiadosti zákazníka prostredníctvom poštového podniku nenesie SND žiadnu zodpovednosť za oneskorené dodanie zásielky či poškodenie vstupeniek na predstavenie v zásielke.
 
6. Na hromadnú objednávku je možné v prípade splnenia podmienok podľa VOP SND uplatniť si zľavu:
- študentskú (v prípade, že objednávku uskutočňuje škola alebo školská organizácia) – je potrebné zaslať z oficiálneho mailu školy objednávku s náležitosťami školy potvrdenú pečiatkou a podpisom,
- študentskú (v prípade, že objednávku uskutočňuje fyzická osoba) – počet študentov a kontaktnú osobu,
- ZŤP a dôchodcovskú – je potrebné zaslať objednávku organizácie, združenia alebo prihlášku na celú sezónu. Tieto dokumenty musia obsahovať názov a adresu (fakturačné údaje), kontaktnú osobu, podpis a pečiatku organizácie, združenia,
- ZŤP a dôchodcovskú – v prípade, že objednávku uskutočňuje fyzická osoba, je potrebné poskytnúť kontaktné a fakturačné údaje,
- hromadnú – podľa zliav odsúhlasených na danú sezónu.
 
7. Ak nedôjde k zmene alebo zrušeniu predstavenia, platobný doklad na vstupenky SND vystavený na základe záväznej hromadnej objednávky nie je možné stornovať.
 
8. Na ostatné podmienky týkajúce sa hromadných vstupeniek, ktoré nie sú upravené v tomto článku VOP, sa primerane vzťahujú podmienky v prípadoch pre bežné vstupenky, ak tento článok VOP nestanovuje inak.
 
V.
Zľavy zo vstupeniek
 
1. Zákazník má možnosť uplatniť si zľavu z cien vstupeniek na vybrané repertoárové predstavenia v pokladniciach SND aj pri nákupe online, pokiaľ spĺňa podmienky na jej poskytnutie.
 
2. Pred zakúpením zľavnenej vstupenky v pokladnici je zákazník povinný preukázať sa pre uplatnenie zľavy príslušným dokladom, prípadne, ak nie je z predloženého dokladu zrejmé, že ide o osobu oprávnenú na zľavu, aj kombináciou dokladov (napr. potvrdenie o návšteve školy spolu s občianskym preukazom a pod.). Bez príslušnej legitimácie a preukázania nároku na zľavu nebude zľavnená vstupenka predaná. Predloženie príslušných dokladov pre uplatnenie zľavy je dobrovoľné a zahŕňa súhlas dotknutej osoby s predložením takéhoto dokladu a slúži výlučne na preukázanie nároku na uplatnenie zľavy. Príslušným dokladom sa rozumie originál týchto dokladov:
- študentský/školský preukaz,
- žiacka knižka,
- zľavnený predplatený cestovný lístok (tzv. električenka),
- potvrdenie o návšteve školy,
- karta Euro<26, ISIC, ITIC, ESNcard
- preukaz ZŤP, preukaz ZŤPS,
- na uplatnenie zľavy pre dôchodcov od 62 rokov je potrebné preukázať sa dokladom preukazujúcim vek alebo status konkrétnej osoby, ktorej vstupenka so zľavou má byť vydaná a ktorá si zľavu uplatňuje, s fotografiou predmetnej osoby, napr. platný občiansky preukaz, zľavnený predplatený cestovný lístok (tzv. električenka), u ostatných dôchodcov (poberateľov predčasného starobného dôchodku) je potrebné preukázať sa rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní starobného dôchodku, prípadne zľavneným predplateným cestovným lístkom (tzv. električenkou).
 
Pred zakúpením zľavnenej vstupenky online je zákazník povinný deklarovať nárok na zľavu a preukázať sa príslušným dokladom pri vstupe do sály pri kontrole vstupenky. Bez príslušnej legitimácie a preukázania nároku na zľavu nebude zľavnená vstupenka akceptovaná.
 
3. Zľavy nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom ani s inými zľavami, ani ich uplatniť na predstavenia so zvýhodneným vstupným (verejné generálky, predpremiéry, dopoludňajšie predstavenia a iné), ak nie je ustanovené inak.
 
4. Pokiaľ nie je uvedené inak na webovej stránke divadla a/alebo na informačných tabuliach v pokladniciach SND, zľavy neplatia na silvestrovské predstavenia (31. 12.), premiéry, na predstavenia hosťujúcich divadiel ani na iné podujatia alebo mimoriadne predstavenia alebo udalosti (určuje riaditeľ obchodu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).
 
VI.
A) Zrušenie, zmena predstavenia, výmena vstupeniek
 
1. V prípade zmeny predstavenia má zákazník možnosť navštíviť náhradné predstavenie. V prípade akceptácie zmeny zákazníkom sú zakúpené vstupenky platné na náhradné predstavenie. Ak zákazník v prípade zmeny predstavenia navštívi náhradné predstavenie, stráca nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.
 
2. Ak v prípade zmeny predstavenia podľa bodu 1 tohto článku zmluvy zákazník nesúhlasí s titulom náhradného predstavenia a možnosť návštevy náhradného predstavenia nevyužije, má právo vrátiť nepoužité vstupenky, pričom zaplatená/uhradená cena za predmetnú vstupenku mu bude refundovaná v plnej výške, v akej boli zakúpené.
 
3. O vrátenie vstupného výhradne v prípade zrušenia, resp. zmeny predstavenia je možné požiadať písomne e-mailom na adrese vstupenky@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované neoznačené vstupenky alebo PDF HomePrint vstupenky na refundáciu. Veľkosť príloh zaslaných spolu v jednom maile môže byť maximálne 25 MB.
Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcich podmienok je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od pôvodne plánovaného termínu predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.
 
4. O zrušení a zmene programu informuje SND prostredníctvom svojej webovej stránky www.snd.sk a oznamom v pokladniciach SND. Zákazníkov informuje Slovenské národné divadlo aj prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky v prípade, ak je to z časového alebo technického hľadiska možné a ak má k dispozícii kontaktné údaje. Návštevníci sú zodpovední za preverenie si v deň predstavenia, či nedošlo k zmene alebo zrušeniu predstavenia.
 
5. Zmena programu je vyhradená. Zmena obsadenia alebo čiastkové zmeny umeleckej produkcie nie sú dôvodom na vrátenie vstupného ani na redukciu výšky vstupného. Refundácia nie je možná ani v prípade chýb pri titulkovaní alebo drobnej zmeny začiatku predstavenia, prípadne zmeny predstavenia na koncertnú verziu.
 
6. V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia z akéhokoľvek dôvodu nemá zákazník nárok na náhradu iných výdavkov/nákladov v súvislosti s predstavením, na ktoré si zakúpil vstupenku – najmä doprava do miesta/z miesta podujatia, ubytovanie, strava a pod.
 
7. Zakúpené vstupenky na predstavenie nie je možné vrátiť ani vymeniť, ani žiadať za zakúpené vstupenky akúkoľvek inú náhradu alebo zľavu (okrem náhrady podľa čl. VI. bod 1 – 3 VOP v prípade, že dôjde k zrušeniu predstavenia).
 
8. V prípade straty vstupenky SND neposkytuje náhradnú vstupenku.
 
9. Na vstupenky na predstavenia zakúpené podľa týchto VOP sa v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 102/2014 Z. z.“) nevzťahuje právo zákazníka na odstúpenie od zmluvy a zákazník ako spotrebiteľ tak nemôže odstúpiť od zmluvy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 102/2014 Z. z.
 
B) Zrušené predstavenia v dôsledku pandémie COVID-19
 
1. V súvislosti so zrušenými predstaveniami v dôsledku pandémie COVID-19 má zákazník právo požiadať o vrátenie vstupného a to písomne e-mailom na adrese vstupenky@snd.sk.
Pri žiadosti o vrátenie vstupného je potrebné uviesť číslo účtu a kód banky (IBAN, SWIFT/BIC) a priložiť naskenované vstupenky určené na refundáciu.
Zároveň má zákazník možnosť priamo v pokladniciach si zameniť tieto vstupenky za iné repertoárové predstavenia sezóny do konca divadelnej sezóny.
 
2. Žiadosť o vrátenie vstupného je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.
 
VII.
Darčekové poukážky
 
1. Prostredníctvom darčekových poukážok je možné platiť v pokladnici za vstupenky a doplnkový tovar.
 
2. Pri nákupe online je možné darčekové poukážky využiť iba na kúpu vstupeniek.
 
3. Zákazník je povinný pri nákupe online darčekovej poukážky bezodkladne skontrolovať, či mu bola online darčeková poukážka doručená na emailovú adresu, ktorú uviedol ako elektronickú adresu na doručenie darčekovej poukážky, najneskôr do posledného dňa platnosti online darčekovej poukážky. Ak zákazník oneskorene uplatní reklamáciu online darčekovej poukážky, jeho právo na uplatnenie reklamácie voči SND zaniká v celom rozsahu. SND nezodpovedá za nedoručenie online darčekovej poukážky v prípade nesprávne zadanej emailovej adresy zákazníka.
 
4. Darčeková poukážka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.
 
5. Druhy darčekových poukážok:
Darčeková poukážka v hodnote 20 €
Darčeková poukážka v hodnote 35 €
Darčeková poukážka v hodnote 50 €
 
6. Každá darčeková poukážka má jedinečný identifikátor.
 
7. Darčekové poukážky je možné uplatniť aj na predstavenia v termíne presahujúcom platnosť darčekovej poukážky.
 
8. Darčekovú poukážku je možné použiť len na jednorazovú úhradu vstupeniek, nie je možné využiť ju na čiastkové nákupy vstupeniek. Pri nákupe vstupeniek darčekovou poukážkou sa zostatková hodnota nevydáva.
 
9. Pri úhrade vstupeniek prostredníctvom darčekových poukážok je možné použiť viacero darčekových poukážok, ako aj kombinovať jednotlivé druhy darčekových poukážok.
 
10. V prípade straty alebo znehodnotenia darčekovej poukážky neposkytuje SND novú/náhradnú poukážku.
 
11. Za darčekovú poukážku nie je možné vrátiť peniaze a takisto ju nemožno zameniť za poukážku s inou lehotou platnosti.
 
12. Darčeková poukážka sa dá zakúpiť v pokladniciach SND a online na www.snd.sk.
 
13. Darčeková poukážka SND nie je predmetom DPH.
 
14. Ak nie je ustanovené v tomto článku VOP inak, na darčekové poukážky sa primerane vzťahujú podmienky stanovené v iných článkoch týchto VOP.
 
Vzor darčekovej poukážky SND platnej od 25. 9. 2023 do 31. 12. 2024

 
VIII.
Predplatné – abonentný predaj
 
1. Abonentný predaj ponúkame na sezónu 2024/2025.
 
2. Abonentka je predplatená vstupenka na sériu vybraných divadelných predstavení. Abonentka obsahuje vstupenky na konkrétne sedadlo a konkrétne divadelné predstavenia, ktoré sa konajú na pevne stanovenom mieste a termíne.
 
3. Kúpou abonentky si abonent zabezpečí stálu rezerváciu vybraných miest v príslušných sálach na predstavenia, ktoré sú obsiahnuté v jeho zakúpenej sérii. Žiadne ďalšie rezervácie nie sú nutné.
 
4. Na abonentke je vyznačené meno majiteľa, číslo permanentky – abonentky, názov série, názov sály a miesto v sále.
 
5. Abonentka sa neodovzdáva pri vstupe do sály uvádzačom, nahrádza vstupenku, je nutné sa ňou preukázať uvádzačom pri každom vstupe do sály. Návštevník – abonent si ju ponechá na ďalšie predstavenia v príslušnej sérii.
 
6. Termíny predstavení Opery, Baletu a Činohry SND budú oznámené v dostatočnom predstihu pred predstavením. Konkrétne termíny predstavení a abonentné série je možné overiť si na programových plagátoch a stránke www.snd.sk.
 
7. Abonent si nemôže meniť termíny predstavení.
 
8. Abonentka je prenosná. Preto v prípade, že termín predstavenia návštevníkovi abonentovi nevyhovuje a nemôže sa na ňom zúčastniť, môže svoju abonentku požičať svojej rodine, známym či priateľom.
 
9. V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia SND ponúkne adekvátne náhradné predstavenie.
 
10. Kúpou abonentky sa návštevník abonent zaväzuje dodržiavať a rešpektovať termíny predstavení, ktoré sú oznámené ako abonentné zo strany SND.
 
11. Abonentná vstupenka je cenina do momentu svojej platnosti (termíny predstavení v sérii). Platnosť abonentnej vstupenky sa končí odohratím predstavení v sérii, na ktorú bola zakúpená (okrem náhrady podľa čl. VI. A) bod 1 – 3 VOP a čl. VI. B) bod 1 v prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo zmene predstavenia). Akékoľvek upravovanie, kopírovanie vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj s príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívnoprávne, ako aj trestnoprávne následky.
 
12. Predaj abonentných sérií prebieha pred začiatkom príslušnej sezóny. Abonentky je možné zakúpiť si priamo v pokladnici SND alebo poslať objednávku e-mailom na adresu abonentky@snd.sk.
 
13. SND negarantuje abonentné miesta z minulých období pre žiadnu sériu.
 
14. V prípade straty abonentnej karty sa za vystavenie novej hradí poplatok 20 €.
 
15. Zmena programu je vyhradená.
 
X. Záverečné ustanovenia
 
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 8. 2023.
 
Podmienky a skutočnosti uvedené v prílohách k Všeobecným obchodným podmienkam sú záväzné a platné ako súčasť týchto Všeobecných obchodných podmienok.