Vstupenky pre imobilných návštevníkov

 

Vyberte si, aký spôsob zakúpenia preferujete:

Osobne v pokladniciach

  • počas otváracích hodín

viac informácií

Telefonicky alebo e-mailom

  • počas pracovného času

viac informácií

 

 

                                                                                   

IMOBILNÍ NÁVŠTEVNÍCI

Smernica č. 3/2018

o zabezpečení vstupu imobilných návštevníkov a ich sprievodu do priestorov Slovenského národného divadla

Čl. I

ÚVODNÉ USTANOVENIE

 
V súvislosti s §4 ods. b.) Zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a §12 ods. 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov SND vydáva smernicu, ktorá upravuje zabezpečenie vstupu imobilných návštevníkov a ich sprievodu do verejných priestorov SND a to:

 
- nová budova SND (ďalej len „NB SND“), Pribinova 17, Opera a Balet
- NB SND Pribinova 17, Činohra
- NB SND Pribinova 17, Štúdio
 
                                                                                                                               

Čl. II

POVINNOSTI NA ZABEZPEČENIE PLNENIA

 
1. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti alebo výnimočnej situácie (napr. evakuácia) návštevníkov a zamestnancov SND je Oddelenie obchodu SND (ďalej len „OO“) povinné zverejniť na dostupnom miestne v priestore pokladníc (Olejkárskej ul. NB ) oznam, z ktorého je zrejmé, že návštevník, ktorý zakupuje vstupenky na predstavenie pre návštevníka, ktorý je imobilný, musí použiť na sedenie vyhradené miesto alebo na sedenie použije vlastné zariadenie (vozík). Tento oznam musí byť zreteľne uverejnený aj na stránke www.snd.sk. V prípade, že imobilný návštevník so sprievodom navštívi verejný priestor v NB, pokladníčka v predajni vstupeniek bude informovať návštevníka podľa čl. III, bod. 2.2.
 
2. Pri vstupe do verejných priestorov SND je povinnosťou uvádzačky vhodným spôsobom preveriť, či imobilný návštevník môže sedieť na mieste v rade vyhradenom pre imobilných návštevníkov alebo použije invalidný vozík. Spôsob usadenia oznámi veliteľovi protipožiarnej asistenčnej hliadky (ďalej len „PAH“) záznamom v súbore na disku „S:\\Imobilni“ podľa predpísanej štruktúry.

 
3. V prípade hromadnej návštevy imobilných návštevníkov musí byť táto skutočnosť oznámená technikovi požiarnej ochrany SND, ktorý vykoná náležité opatrenia pre jednotlivé predstavenia.
 
                                                                                                                                 

Čl. III

USMERNENIE NA VSTUP IMOBILNÝCH NÁVŠTEVNÍKOV DO JEDNOTLIVÝCH PREVÁDZOK

 

 
 
1. NB SND, Pribinova 17
1.1 Služba na vrátnici má právo pre umožnenie vstupu do garáže požiadať návštevníka o preukázanie sa platnými vstupenkami na predstavenie konané v daný deň. Pokiaľ návštevník nemá platné vstupenky, nevpustí ho do priestorov garáží.
1.2 V prípade, že imobilný návštevník a jeho sprievodca navštívi verejný priestor NB SND osobným motorovým vozidlom, postup a možnosť parkovania je nasledovná:
 
- imobilný návštevník alebo jeho sprievodca na vrátnici GR požiada službu o sprístupnenie vchodu z garáže do foyer výťahom. Z tohto priestoru je umožnený vstup na všetky podlažia foyer bezbariérovým výťahom. Parkovacie miesta v garáži sú vyhradené pri vstupe do výťahu (plán parkovacích miest v garáži – príloha č. 1).

 
1.3 V prípade, že imobilný návštevník ide navštíviť predstavenie v Štúdiu, zaparkuje vozidlo na vonkajšom parkovisku pri šikmej rampe pri NB SND na vyhradených parkovacích miestach. Imobilní návštevníci alebo ich sprievodcovia použijú vchod od Olejkárskej ulice cez šikmú rampu, ktorá je vyznačená v (príloha č. 2).
1.4 Imobilní návštevníci a ich sprievodcovia majú v sále Opery a Baletu v NB SND vyhradené miesta č. 1 a č. 2 v 4. rade VĽAVO a miesta č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 v 4. rade VPRAVO, ako aj určené plochy pre invalidné vozíky.
1.5 Pre imobilných návštevníkov a ich sprievodcov v hľadisku Činohry sú vyhradené miesta č.1 a č.2 v 5. rade v bočnom hľadisku VĽAVO a miesta č.1 a č.2 v 5. rade v bočnom hľadisku VPRAVO.
 
Pri umiestnení imobilného návštevníka v hľadisku Opery, Baletu a Činohry v NB-SND sa postupuje podľa čl. III, bod 1.3 .
 
1.6 Vstup imobilného návštevníka do Štúdia je určený z Olejkárskej ul. cez služobný vstup zamestnancov NB SND pri vchode Kantína. Po príchode na služobný vstup sa imobilný návštevník ohlási službe SBS, ktorá prostredníctvom pracovníkov velína privolá uvádzačku. Uvádzač(uchádzačka) odprevadí imobilného návštevníka a jeho sprievodcu do hľadiska Štúdia cez určené zázemie (príloha č. 2). Pre imobilných návštevníkov a ich sprievodcov sú v priestoroch Štúdia vyhradené miesta vo variante A v rade č. 10 miesto A15 a A16 a vo variante B v rade č. 6 A15 a A16.
Z dôvodov zachovania požiarnej bezpečnosti je vstup na predstavenie v Štúdiu SND možný len pre jedného imobilného návštevníka a jeho sprievodcu.

 
1.7 Vstup pre imobilného návštevníka a jeho sprievodcu do Modrého salónika je určený cez foyer výťahom na 4. NP. Vyhradené miesta v hľadisku Modrého salónika č. 1 a č. 2 v 1. rade VĽAVO, ako aj plochy na invalidné vozíky v bezprostrednej blízkosti vyhradených miest.
1.8 Postup pre vstup imobilných návštevníkov, ktorí sa na predstavenie dostavia inak ako je uvedené v bode 1.2 a 1.3:
Imobilní návštevníci alebo ich sprievod používajú vchod od Olejkárskej ulice, kde sa nachádza šikmá rampa, ktorá ústi pred hlavný vchod do SND (príloha č. 3).
1.9 Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového vstupu imobilného návštevníka a jeho sprievodcu na predstavenie v NB SND je potrebný príchod imobilného návštevníka a jeho sprievodcu najneskôr ½ hod. pred predstavením.
 
                                                                                                                                 

Čl. IV

ÚČINNOSŤ

 

Smernica č. 3/2018 o zabezpečení vstupu imobilných návštevníkov a ich sprievodu do priestorov Slovenského národného divadla, Bratislava, ruší a nahrádza Smernicu č. 8/2009 zo dňa 1. 11. 2009.
 
Smernica nadobúda platnosť: od 1. 7. 2018