Oznámenia o protispoločenskej činnosti

Informácia pre oznamovateľov vyplývajúca zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“)
 
V súlade s § 10 ods. 5 Zákona Slovenské národné divadlo (ďalej aj ako „SND“) zverejňuje nasledujúce informácie.
 
Označenie zodpovednej osoby
Hlavný kontrolór SND
Slovenské národné divadlo
Pribinova 17, 819 01 Bratislava
 
Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi.
 
Za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere:
- urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,
- urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,
- urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,
- zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu, alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že:
- urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia alebo neboli prijaté vhodné opatrenia a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
- urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
- je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo
- je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení.
V prípade, že z obsahu oznámenia alebo z informácií, ktoré sú obsahom oznámenia, možno vyvodiť totožnosť oznamovateľa, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani generálneho riaditeľa neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia.
 
V prípade žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zodpovedná osoba nesprístupní údaje o oznamovateľovi a ani predmet či iné osobné údaje žiadateľovi.
 
Spôsoby podávania oznámení
Zamestnanci SND, fyzické osoby, ktorých pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedeli informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu, a fyzické osoby, ktorých pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedeli informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov, môžu podať oznámenie protispoločenskej činnosti zodpovednej osobe týmito spôsobmi:
- elektronicky na e-mailovú adresu kontrolor@snd.sk, ktorá je dostupná 24 hodín denne,
- písomne na adresu Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava, v riadne uzatvorenej obálke s označením „OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI – NEOTVÁRAŤ“,
- osobne do podateľne SND v riadne uzatvorenej obálke s označením „OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI – NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch v čase 9.00 – 12.00 a 12.30 – 15.00.
 
Informácie o postupoch urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia
 
Orgánom príslušným na prijatie oznámenia je:
- Úrad na ochranu oznamovateľov,
- prokuratúra alebo
- správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou podľa § 2 písm. d) bodu 3 a 4 zákona, alebo
- príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Európskej únie.
 
Orgán príslušný na prijatie oznámenia podľa § 22 ods. 5 zákona v stručnej a zrozumiteľnej podobe v časti dostupnej z titulnej stránky svojho webového sídla uvedie:
a) elektronickú adresu, poštovú adresu a telefónne číslo pre urobenie oznámenia,
b) postup prijímania a preverovania oznámenia a opatrenia, ktoré prijíma orgán príslušný na prijatie oznámenia v nadväznosti na oznámenie,
c) prostriedky nápravy a postupy na ochranu pred pracovnoprávnymi úkonmi bez súhlasu úradu, ak sa súhlas vyžaduje, alebo iným postihom oznamovateľa, informácie, na koho sa obrátiť, ako postupovať v konkrétnej situácii, kontaktné údaje úradu na účel poskytnutia poradenstva podľa § 13 ods. 6 písm. g),
d) poučenie o podmienkach, podľa ktorých sa na oznamovateľa vzťahuje § 1 ods. 4 a § 2 písm. a) štvrtý bod,
e) podmienky poskytnutia ochrany podľa tohto zákona,
f) informácie o spracúvaní osobných údajov podľa osobitného predpisu.17a)
 
Úrad na ochranu oznamovateľov prijíma oznámenia o protispoločenskej činnosti:
- elektronicky s overeným podpisom prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk,
- poštou na adresu Úrad na ochranu oznamovateľov, Námestie slobody 29, 811 06 Bratislava a
- osobne do podateľne úradu.
Oznámenia o protispoločenskej činnosti je možné podať aj prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle úradu https://www.oznamovatelia.sk/chcem-oznamit/ alebo na bezplatnej infolinke 0800 221 213.
 
Informácie o možnostiach ochrany podľa § 3, 5 a 12 zákona
 
Poskytnutie ochrany v rámci trestného konania
§ 3
(1) Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, môže podať oznamovateľ zároveň s oznámením alebo počas trestného konania; žiadosť sa podáva prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice. Ak sa žiadosť o poskytnutie ochrany oznamovateľovi podá inému orgánu verejnej moci, ten ju bezodkladne postúpi prokurátorovi.
(2) Žiadosť o poskytnutie ochrany podľa odseku 1 obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, ktorý podáva žiadosť, miesto výkonu jeho práce a označenie jeho zamestnávateľa; žiadosť obsahuje aj údaje o blízkej osobe, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa a oznamovateľ žiada o ochranu aj pre túto blízku osobu.
 
Poskytnutie ochrany v rámci konania o správnom delikte
§ 5
(1) Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, môže podať oznamovateľ zároveň s oznámením alebo počas konania o správnom delikte; žiadosť o poskytnutie ochrany sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte (ďalej len „správny orgán“). Ak sa žiadosť o poskytnutie ochrany oznamovateľovi podá inému orgánu verejnej moci, ten ju bezodkladne postúpi orgánu príslušnému podľa prvej vety.
(2) Žiadosť o poskytnutie ochrany podľa odseku 1 obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, ktorý podáva žiadosť, miesto výkonu jeho práce a označenie jeho zamestnávateľa; žiadosť obsahuje aj údaje o blízkej osobe, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa a oznamovateľ žiada o ochranu aj pre túto blízku osobu.
 
§ 12 Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu
(1) Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať úrad do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.
(2) Úrad bezodkladne pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa odseku 1, ak bola dodržaná lehota podľa odseku 1 a ak zamestnávateľ v primeranej lehote určenej úradom nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením. Úrad vydá potvrdenie o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu a doručí ho zamestnávateľovi a oznamovateľovi.
(3) V potvrdení podľa odseku 2 sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, označenie zamestnávateľa a pracovnoprávny úkon, ktorého účinnosť je pozastavená. Ak úrad nevyhovie žiadosti podľa odseku 1, písomne oznámi oznamovateľovi dôvody, pre ktoré nepozastavil účinnosť pracovnoprávneho úkonu.
(4) Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa začína dňom doručenia potvrdenia podľa odseku 2 oznamovateľovi. Rozhodnutiu, ktoré je pracovnoprávnym úkonom, sa pozastavením účinnosti odkladá vykonateľnosť.
(5) Úrad oznamovateľa pri doručení potvrdenia podľa odseku 2 písomne poučí o možnosti podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia a s tým spojenými následkami podľa odseku 6.
(6) Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa skončí uplynutím 30 dní od doručenia potvrdenia podľa odseku 2 oznamovateľovi. Doručením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd počas tejto lehoty sa trvanie pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu.
(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa primerane vzťahujú aj na osoby podľa § 1 ods. 4.
 
Informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení
 
Smernica SND č. 10/2023 Vnútorný systém prijímania, preverovania, evidovania a vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti upravuje podrobnosti o:
- podávaní, preverovaní, evidovaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti podľa § 2 písm. b) zákona (ďalej len „oznámenie“),
- oprávneniach a povinnostiach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení podľa § 10 zákona,
- zachovávaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa podľa § 2 písm. a) zákona a totožnosti dotknutej osoby podľa § 2 písm. h) zákona,
- oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia,
- spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení,
- prijímaní opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení (ďalej len „opatrenie“) a o komunikácii s oznamovateľom vo veci týchto opatrení a
- prijímaní opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti.