Bezdrôtový hybridný systém

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky v rámci prípravných trhových konzultácií


V súlade s § 6 a § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) verejný obstarávateľ Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 81901 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 00164763, oznamuje účastníkom trhu, že v súvislosti s pripravovaným verejným obstarávaním na predmet zákazky „Bezdrôtový hybridný systém“ realizuje v rámci prípravných trhových konzultácií prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky.
 
Dokumenty v súvislosti s realizovaným prieskumom trhu nájdete na nasledujúcich odkazoch:
 
Verejný obstarávateľ v prípade záujmu, editovateľnú podobu dokumentu "02_Upraveny aktualizovany strukturovany rozpocet ceny predmetu zakazky" poskytne na základe žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu: monika.clovieckova@snd.sk .
 
Predloženie ponuky je nutné uskutočniť v lehote na predkladanie ponúk, ktorá je uvedená v bode 5. vyššie uvedenej Výzvy, a to elektronicky na e-mailovú adresu: monika.clovieckova@snd.sk.