Informácia o otváraní ponúk - časť Kritériá - ubytovacie služby

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O

VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Slovenské národné divadlo

IČO: 00164763

Pribinova 17, 819 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Monika Človiečková

Telefón: +421 220472180

Fax: +421 220472810

Email: monika.clovieckova@snd.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL)

: http://www.snd.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL)

: http://www.snd.sk

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke: Poskytovanie služieb spojených so zabezpečením ubytovania.

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:

Číslo oznámenia vo VVO: 1156-WYS, číslo VVO 13/2014 z 21.01.2014

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 07.03.2014

Dátum odoslania tejto informácie: 04.03.2014

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o

vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

1/1