Matej Krén: IMPLUVIUM

Vstup zadarmo
Výstavy si môžete pozrieť hodinu pred predstavením podľa aktuálneho programu.

„EXISTUJE BOD, PO JEHOŽ DOSAŽENÍ NENÍ NÁVRATU. TOHO BODU JE TŘEBA DOSÁHNOUT!“

FRANZ KAFKA

Veci a udalosti nezískavajú svoju závažnosť vtedy, keď sa dejú, ale až vtedy, keď sa zjavia ako obrazy. Až obraz prepožičiava bytiu skutočné bytie. Aby sa niečo stalo skutočným, musí byť najskôr pretvorené predstavou o skutočnosti, interpretáciou sveta. Obrazy a texty sú pre nás natoľko dôležité, že aj samotný originál sa musí podriadiť svojej reprodukcii. IMPLUVIUM je podobenstvom takejto premeny. Je metaforickou nádržou naplnenou symbolickým živlom, médiom myšlienok, pocitov, legiend, mýtov, dejín, z ktorých sa rodí skutočná skutočnosť ‒ obraz nášho sveta i nás samotných .

Matej Krén 

KNIŽNÉ PRÍBYTKY MATEJA KRÉNA Dielo Mateja Kréna je nezameniteľné mimoriadnym tvorivým rozpätím. Pozornosť odborníkov i laického publika upútava vyhraneným prístupom k soche, objektu, inštalácii, ku kresbe, grafike, k maľbe, akčnému umeniu, filmu, hudbe, zvuku a k slovu. Jeho práce sa dotýkajú nielen aktuálnych problémov umenia, ako je stieranie hraníc medzi skutočnosťou a fikciou, aktuálnosťou a históriou, ale aj klasických výtvarných tém – plochy a priestoru, vnútorného a vonkajšieho, časti a celku. Pre jeho tvorbu je charakteristické hľadanie obsahovej komplexnosti vyjadrenej lapidárnou a zrozumiteľnou rečou.

Širšej verejnosti sa zrejme najvýraznejšie do podvedomia zapísali jeho práce s knihou – „knižné príbytky“. Sú typické zvláštnym napätím medzi ilúziou a realitou, medzi fyzickým a virtuálnym svetom, medzi prítomným miestom a abstraktným priestorom. Jednou z prvých knižných prác je IDIOM, vysoký stĺp vystavaný z tisícov kníh, ktorý bol prvýkrát prezentovaný na Bienále súčasného umenia v brazílskom Sao Paule v roku 1994. Otvor v stene objektu umožňoval nazrieť do iných jeho dimenzií. Stĺp vo svojom interiéri porušil pevnú ukotvenosť v priestore a sugestívne sa otváral do tunela vytvoreného z „textov kníh“ – akejsi informačnej verzie pôvodnej myšlienky osi sveta, axis mundi. V projekte GRAVITY MIXER pre Expo 2000 v Hannoveri sa statický objekt rotundy, vystavanej z kníh, transformoval prostredníctvom sústavy rotujúcich zrkadiel na labyrintovú sústavu chodieb. Návštevník sa tak stal súčasťou diela s nejasnou hranicou medzi skutočnosťou a fikciou. Prítomnosť návštevníka je kľúčová aj pre dielo PASÁŽ (od roku 2004 trvalo umiestnené v Galérii mesta Bratislavy). V jednom okamihu sa pohybuje na rozhraní dvoch priestorov – skutočného a iluzívneho, a paralelne tiež dvoch protichodných svetov – sveta skutočného bytia a jeho „metafyzického“ obrazu v textoch kníh. V roku 2006 vznikol projekt BOOK CELL pre Múzeum moderného umenia v Lisabone pri príležitosti 50. výročia pôsobenia nadácie Calouste Gulbenkian Foundation, ktorá predstavuje jeden z dôležitých pilierov podporujúcich vedu, umenie a kultúru v Portugalsku. Šesťuholníková „cela“ z kníh vyjadrovala kľúčový vzťah nadácie ku knihám a knižnej kultúre. Pri príležitosti otvorenia Centra súčasného umenia DOX v Prahe v roku 2008 pripravil Matej Krén monumentálnu inštaláciu s názvom SEDIMENT. Obrovská zakrivená stena z kníh postupným sedimentovaním sveta v textoch, textov v knihách a kníh v diele samotnom prepojila dve skutočnosti – predmetnú a symbolickú. Dielo mohlo byť vnímané ako bariéra znemožňujúca fyzický pohyb a súčasne ako komunikačné rozhranie nerešpektujúce hranice času a priestoru. Projekt SCANNER, vytvorený v Múzeu moderného umenia v Bologni v roku 2010, uvádzal návštevníkov do zvláštnej situácie. Stali sa aktérmi prechodu „dát“ medzi svetom a jeho literárnym modelom. V dvanásťmetrovom objekte, valcovom kontajneri z kníh, sa svetelným procesom skenovania ich prítomnosť premieňala na iné „skupenstvo“ – na fluorescenčné žiarenie snímané do papierovej pamäte kníh.

V tvorbe Mateja Kréna sa prekrýva priestor symbolickej interpretácie sveta so žitým priestorom ľudského bytia a evokuje tak existenciu nejasného medzipriestoru medzi skutočnosťami. Práce s knihami, „knižné príbytky“, sú architektúrou tohto medzipriestoru; sú stavbami, v ktorých steny, vznikajúce postupným vrstvením kníh, náš pohľad nezakrývajú, naopak, prehlbujú a vyjasňujú...

Egon Alter

 

Kurátor: 
PhDr. Ivan Jančár
Dátum od: 
19.9.2015
Dátum do: 
28.9.2018
Miesto výstavy: 
historická budova SND