Otváranie ponúk - "OSTATNÉ" - Dodanie tanečných kobercov a lepiacich pások pre Slovenské národné divadlo

I N F O R M Á C I A týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA /OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7 Úradný názov :

Slovenské národné divadlo Poštová adresa : Pribinova 17 Mesto/obec : Bratislava PSČ: 819 01

IČO : 00164763 Kontaktné osoby : Alena Žiaková, Ing. Monika Človiečková E-mail : alena.ziakova@snd.sk monika.clovieckova@snd.sk

Telefón: 02/204 72180 - 181, 0918 754 919

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA Názov pridelený zákazke :

„Dodanie tanečných kobercov a lepiacich pások pre Slovenské národné divadlo“

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania :

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania : 7012-MST, Vestník VO č. 88/2013 zo dňa 07.05.2013

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona :

X otváranie častí ponúk „Ostatné“ Dátum otvárania predmetných častí ponúk : 06.06.2013