Otváranie ponúk - "OSTATNÉ - Poskytovanie služieb spojených so zabezpečením ubytovania

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Informácia
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Slovenské národné divadlo
IČO: 00164763
Pribinova 17, 819 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Človiečková
Telefón: +421 220472180
Fax: +421 22047810
Email: monika.clovieckova@snd.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa

(URL): http://www.snd.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.snd.sk
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Poskytovanie služieb spojených so zabezpečením ubytovania.
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 1156-WYS, číslo VVO 13/2014 z 21.01.2014
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 12.02.2014
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)