Otváranie ponúk - tanečné koberce- Kritéria

I N F O R M Á C I A

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA /OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7

Úradný názov : Slovenské národné divadlo

Poštová adresa : Pribinova 17 Mesto/obec : Bratislava PSČ: 819 01 IČO : 00164763

Kontaktné osoby : Alena Žiaková, Ing. Monika Človiečková E-mail : alena.ziakova@snd.sk monika.clovieckova@snd.sk Telefón: 02/204 72180 - 181, 0918 754 919

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelený zákazke : „Dodanie tanečných kobercov a lepiacich pások pre Slovenské národné divadlo“

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania : Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania : 7012-MST, Vestník VO č. 88/2013 zo dňa 07.05.2013

3.INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona : X otváranie častí ponúk „Kritériá“ Dátum otvárania predmetných častí ponúk : 3.07.2013