Výkon strážnej služby na ochranu osôb, majetku a zariadenia v SND

Otváranie ponúk – časť označená ako "OSTATNÉ" – Výkon strážnej služby na ochranu osôb, majetku a zariadenia v SND

I N F O R M Á C I A týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA /OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7 Úradný názov :

Slovenské národné divadlo

Poštová adresa : Pribinova 17, Mesto/obec : Bratislava, PSČ: 819 01

IČO : 00164763

Kontaktné osoba : Ing. Monika Človiečková

E-mail : monika.clovieckova@snd.sk

Telefón: 02/204 72180 - 181, 0918 754 919

2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA : Názov pridelený zákazke :

Výkon strážnej služby na ochranu osôb, majetku a zariadenia v SND

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania :

Oznámením vo Vestníku verejného obstarávania č. 128/2013  zo dňa  02.07.2013  pod zn. 11207-MSS

 

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona :

Verejný obstarávateľ vykoná otváranie častí ponúk „Ostatné“ podprahovej zákazky „Výkon strážnej služby na ochranu osôb, majetku a zariadenia v SND“ dňa: 30.07.2013