„Zelená“ pre historickú budovu SND

Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR uplynulú jeseň odobril štúdiu uskutočniteľnosti rekonštrukcie historickej budovy SND, v ktorej okrem iného skonštatoval:
„Investícia do historickej budovy SND je potrebná. Objekt vyžaduje rekonštrukciu z dôvodu zlého technického stavu, poškodených divadelných technológií aj morálnej zastaranosti vnútorných priestorov,“ a odporučil pokračovanie v projekte.
 
Nasledovalo vykonanie štátnej expertízy Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré v uplynulých dňoch doručilo záverečný protokol Ministerstvu kultúry SR a SND. Protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 13/2022 na stavebný zámer verejnej práce je teda ďalší krok k priblíženiu realizácie rekonštrukcie tejto národnej kultúrnej pamiatky. V protokole popisujúcom podrobne stav budovy a s tým súvisiace varianty riešenia sa okrem iného uvádza, že po päťdesiatich rokoch od poslednej rekonštrukcie (1969 – 1972), keď bola realizovaná aj prístavba, teda po polstoročí nepretržitej prevádzky, je táto rekonštrukcia nevyhnutnou a „predstavuje komplexnú obnovu z viacerých aspektov, hlavnými sú však zachovanie historickej hodnoty popri plnej funkčnej využiteľnosti“.
 
O náročnosti posudzovania súčasného stavu samotného objektu, s možnosťou obmedzeného a zmysluplného využitia časti vnútorných priestorov do samotného začiatku rekonštrukcie, svedčia aj jednotlivé kontroly Inšpektorátu práce. V máji 2022 dostalo vedenie SND rozhodnutie Inšpektorátu práce Bratislava o zákaze používania historickej budovy SND. Toto rozhodnutie vedenie divadla rešpektovalo, budovu uzatvorilo, ale proti rozhodnutiu sa odvolalo na Národný inšpektorát práce. Ten rozhodnutie o zákaze používania historickej budovy SND v júli 2022 zrušil a vrátil Inšpektorátu práce Bratislava na nové prerokovanie a rozhodnutie s konštatovaním, že „Pri preskúmavaní administratívneho spisu mal Národný inšpektorát práce za to, že inšpektor práce pri vydaní napadnutého rozhodnutia mnohonásobne pochybil.“
 
Svojím posledným rozhodnutím zo 4. januára 2023 Inšpektorát práce Bratislava opätovne zrušil zákaz používania historickej budovy SND. Uvedený objekt teda môže SND za podmienok dodržania bezpečnostných a prevádzkových predpisov a platných revízií využívať na verejné podujatia s výnimkou divadelných predstavení.