Informácia o zadávaní zákazky - rekonštrukcia čističky odpadových vôd