Webová stránka verejného obstarávateľa - SND

Servis audio systému AURUS/NEXUS
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky v rámci prípravných trhových konzultácií
 
V zmysle § 6 a § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) oznamuje verejný obstarávateľ: Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 81901 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 00164763 (ďalej len ,,verejný obstarávateľ/Objednávateľ“), subjektom podľa § 25 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ,,subjekty“), že uskutočňuje prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len „PHZ“).
 
Dokumenty v súvislosti s uskutočňovanými PTK za účelom stanovenia PHZ nájdete na nasledujúcich odkazoch:
 
Verejný obstarávateľ v prípade záujmu, editovateľnú podobu dokumentu "02_Výzva_PTK-PHZ_Priloha_c_2_Strukturovany_rozpocet_ceny" poskytne na základe žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu: monika.clovieckova@snd.sk.
 
V prípade otázok súvisiacich s týmito PTK realizovanými verejným obstarávateľom za účelom určenia PHZ, subjekty môžu kontaktovať verejného obstarávateľa/Objednávateľa elektronicky na e-mailovej adrese: monika.clovieckova@snd.sk.
 
Predloženie indikatívnej cenovej ponuky je nutné uskutočniť v lehote na predkladanie indikatívnych cenových ponúk, ktorá je uvedená v bode 5. vyššie uvedenej Výzvy na PTK, a to elektronicky na e-mailovú adresu: monika.clovieckova@snd.sk.