Podnety, oznámenia o protispoločenskej činnosti

Podávanie, preverovanie, evidovanie a vybavovanie oznámení o protispoločenskej činnosti podľa Smernice SND č. 5/2019 a zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
Zodpovedná osoba:
hlavný kontrolór SND
tel.: +421 2 204 72 107

 
Spôsob podávania a prijímania podnetov:
1. Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
2. Písomné oznámenie sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne SND, ktorá je povinná doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.
3. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
4. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: kontrolor@snd.sk. Oznámenie prijaté elektronickou poštou, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe. Elektronická forma na podávanie podnetov je prístupná 24 hodín denne.
 
Podateľňa SND je otvorená:
v pracovných dňoch v čase:
9.00 h – 12.00 h a 12.30 h – 15.00 h