Obnova budovy Umelecko-dekoračných dielní SND – spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a realizácia obnovy a modernizácie

Verejný obstarávateľ Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 00164763, zverejňuje v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi nasledujúce prílohy súťažných podkladov:
 
Príloha č.1b: Projektová dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie, spracovaná generálnym projektantom VM PROJEKT, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava (ďalej aj len „PDSP“)
A_Sprievodná správa
 
B_0_Súhrnná TS
 
B_1_Projekt PBS
 
B_2_Energetické hodnotenie
 
C_Celková situácia
 
D_Koordinačná situácia
 
E_Stavebné objekty
01_1_Architektúra
03_Arch Titulka
 
01_2_Statika
 
01_3_Elektro
 
01_4_Vykurovanie
 
01_5_Vzduchotechnika
SP_SND_SO 01.5_VZT_Dielne_pôdorysy
 
01_6_Zdravotechnika
snd_dielne_matrice_30.06.2023
 
 
F_Prevádzkové súbory
PS 01 Výťah
Dispo_SND_Mliekarenská_TOV900 (1)
 
G_POV

H1_Zadanie

zadanie s VV_2023_08_05_Obnova budovy umelecko - dekoračných dielní SND

01_Celková PD_OPR_2

Príloha č. 1c: Súvisiaca dokumentácia podľa bodu 3.12 týchto súťažných podkladov (okrem PDSP, nakoľko táto projektová dokumentácia je súčasťou prílohy č. 1b týchto súťažných podkladov).

I. Pasportizácia technického stavu budov

PASPORT - UMELECKO-DEKORAČNÉ DIELNE SNDII. Geodetické zameranie a zakreslenie skutkového stavu hlavných stavebných konštrukcií

B_Technická správa zo zamerania


TS_B_meranie_predrealSituácie

DWG


A SITUÁCIE.dwg

A SITUÁCIE1.Shx

Img_22208A4C 22208A4C

Img_F757CD4C F757CD4C

logo JFcon-color 55C83953PDF

Situácie

Výkresová časť - objekty

DWG


plot

SND_dielne_pôdorysy_tlač.bak

SND_dielne_pôdorysy_tlač.dwg

SND_dielne_pôdorysy_tlač.dwl

SND_dielne_pôdorysy_tlač.dwl2

SND_pohlady_rezy_final.bak

SND_pohlady_rezy_final.dwg

SND_pohlady_rezy_final.dwl

SND_pohlady_rezy_final.dwl2

PDF

SO.01 Dielne+administratíva+učilište

SO.02 Sklad - zadný

SO.03 Garáž-zadná, Práčovne-sušiarne

SO.04 Technologický objekt

III. Vypracovanie energetického hodnotenia existujúceho stavu budov

EHB_SO 01_Dielne_Final

EHB_SO 03_Pracovná_Final

KM

List_vlastníctva (1)

Oznámenie k ohláseným stavebným úpravam